Slide nájdete tu Click Here Diagnostika v ACVA Do aktuálne prebiehajúceho výskumu (2024) hľadáme deti:
- Aktuálny vek 3 – 7 rokov
- Narodené v 35. tehotenskom týždni a skôr (predčasne narodené)


Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete tu
OSLÁVILI SME 10 . VÝROČIE Aplikovaná behaviorálna analýza a jej dostupnosti na Slovensku (ABA) viac informácií o ABA terapii nájdete tu.
 • DOTAZNÍK EDO

 • SKRÍNING M-CHAT

 • PRIHLÁSENIE NA VYŠETRENIE

 • ŠKOLENIE ADOS-2

Štandardné operačné postupy vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, týkajúce sa skríningu, diagnostiky, farmakoterapie, manažmentu pacienta a manažmentu autizmu sú k dispozícii na:

Štandardy poruchy autistického spektra :: SPDTP (standardnepostupy.sk)

Vitajte na stránkach ACVA

Naša vízia

Akademické centrum výskumu autizmu vzniklo v roku 2013 z iniciatívy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Centrum je súčasťou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a je unikátnym vedecko-výskumným univerzitným centrom zaoberajúcim sa poruchami autistického spektra na Slovensku. Základnou misiou je integrovať výskumné aktivity zamerané na autizmus, zavádzať štandardné diagnostické postupy a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch v spolupráci s rodičmi detí s autizmom a relevantnými inštitúciami na Slovensku. V rámci našich výskumných projektov sme na Slovensku zaviedli do praxe štandardné diagnostické nástroje a protokoly a ponúkame bezplatnú diagnostiku deťom z celého Slovenska, ktorých rodičia súhlasia s účasťou svojich detí vo výskumných projektoch. Spoločne hľadáme príčiny tejto poruchy a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia. Sme školiacim pracoviskom pre študentov aj odborníkov, ktorí sa rozhodli využiť svoju odbornosť na pomoc deťom s poruchami autistického spektra a ich inklúzii do spoločnosti.

Činnosť centra je orientovaná na:

  • DIAGNOSTIKA

   DIAGNOSTIKA

   evaluácia a diagnostika,
   medicínsky manažment :
   – lekár – špecialista,
   – klinický psychológ,
   – špeciálny pedagóg,
   – farmakológ/farmaceut


  • VZDELÁVANIE

   VZDELÁVANIE

   odborné prednášky pre všetky partnerské inštitúcie, edukácia študentov druhého aj tretieho stupňa vzdelávania, konzultácie a tréningy pre rodičov, behaviorálna intervencia, rečové/jazykové poradenstvo, kontakt na komunity (lekár – špecialista, psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník)

  • Výskum

   Výskum

   interprofesionálny výskum etiopatogenetických mechanizmov vzniku autizmu v rámci domácich aj zahraničných grantových projektov s prepojením na klinickú prax a farmakologickú intervenciu (neurológ, psychiater, fyziológ a patologický fyziológ, histológ, molekulový biológ, genetik, imunológ, gastroenterológ, psychológ, farmakológ/farmaceut).

Aktuality

ROZHOVOR V DISKUSNEJ RELÁCII ZKH S PROF. D. OSTATNÍKOVOU

Do diskusnej relácie Rozhovory ZKH SME bola pozvaná naša pani profesorka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologicky ústav LFUK, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárska fakulta Univerzity Komenského ako aj čerstvá laureátka ESET Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Dozviete sa aj …… prečo je viac autistov chlapcov ako dievčat? Ako vlastne vzniká autizmus?

ACVA oslavuje 10 rokov

M Á M E 1 0 R O K O V áno, práve dnes je ten deň, kedy pred 10 rokmi Senát Lekárska fakulta Univerzity Komenského schválil vznik Akademického centra výskumu autizmu na pôde Fyziologického ústavu LF UK. Ď A K U J E M E Vám všetkým , ktorí ste a boli neoddeliteľnou súčasťou

Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania – Ocenenie ESET Science Award 2023

Ocenenie ESET Science Award má nových laureátov a laureátky. V mene celého tímu kolegov Akademického centra výskumu autizmu GRATULUJEME našej pani profesorke MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD. ktorá je laureátkou v kategórií Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Vo svojej vedeckej práci dlhodobo skúma vplyv pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví. V posledných pätnástich rokoch sa

Projekty a Granty

COVID-19

Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie slovenských rodín s deťmi s poruchou autistického spektra a rodín s typicky sa vyvíjajúcimi deťmi Cieľom výskumu bolo dlhodobo sledovať zmeny v duševnom zdraví rodín s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) ako aj rodín s neurotypickými deťmi, v priebehu prvej až tretej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. Zamerali

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra

Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra (APVV-20-0114) Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD. Anotácia Poruchy autistického spektra (PAS) sú komplexom neurovývojových porúch so zvyšujúcou sa incidenciou. Genetické pozadie PAS vysvetľuje jeho vývoj len čiastočne, čo naznačuje zapojenie environmentálnych faktorov, akým je črevná mikrobiota.

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139)

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139) Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia, definované celoživotným narušením sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov, stúpajúci výskyt a absenciu kauzálnej terapie sa považujú za

Najnovšie publikácie

Fingerprint patterns in relation to an altered neurodevelopment in patients with autism spectrum disorder

AUTORI: Kyselicová, K., Dukonyová, D., Belica, I., Ballová Sónak D., Jankovičová, V., Ostatníková, D. ABSTRAKT: Dermatoglyphic patterns are permanently established and matured before the 24th week of gestation. Their frequencies and localization might be a good indicator of developmental instability in individuals with an altered neurodevelopment and show potential as biomarkers of autism spectrum disorder

COVID-19 V TEHOTENSTVE – RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PORÚCH AUTISTICKÉHO A SCHIZOFRENICKÉHO SPEKTRA U POTOMKOV?

AUTORI: Belica, I., Szadvári, I., Babinská, K. ABSTRAKT: Porucha autistického spektra (PAS) a schizofrénia majú genetický základ, ale významnú úlohu v etiopatogenéze zohrávajú aj faktory prostredia. Jedným z nich môže byť infekčné ochorenie, ktoré matka prekoná počas tehotenstva. Vyplýva to predovšetkým z epidemiologických štúdií, podľa ktorých prenatálna infekcia za určitých okolností zvyšuje riziko vzniku PAS a schizofrénie u potomkov. Animálne experimenty

Plasma cytokine concentrations of children with autism spectrum disorder and neurotypical siblings

AUTORI: Belica, I, Janšáková, K., Celušáková, H., Kopčíková, M., Polónyiová, K., Rašková, B., Vidošovičová, M., Ostatníková, D., Babinská, K. ABSTRAKT: Several studies of autism spectrum disorder (ASD) have shown cytokine dysregulation in children with ASD, leading to a consideration of the immune theory of the ASD etiopathogenesis and a debate about cytokines as potential biomarkers

Náš tím

SPOLUPRACUJEME