DIAGNOSTIKA OBNOVENÁ
Vážení rodičia a priatelia,
diagnostika v našom centre je obnovená.
Z dôvodu epidemiologickej situácie, v súvislosti s COVID-19, sú čakacie doby na diagnostiku predĺžené.
Ďakujeme vám za pochopenie.
Bližšie informácie o prihlásení...
Máte obavy, že vaše dieťa trpí príznakmi autizmu?
Od 1. februára 2019 máte nárok na bezplatný skríning u vášho pediatra.
M-CHAT si môžete vyplniť online aj v našom centre.
Nečakajte!
Krištálové krídlo - Mimoriadna cena
ACVA tím s hrdosťou gratuluje pani profesorke MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD., ktorá si prevzala
Mimoriadne ocenenie, Krištáľové krídlo za rok 2020, za svoju celoživotnú prácu,
v ktorej sa venuje výskumu mozgu a jeho funkciám a v posledných desaťročiach najmä téme autizmu.
Viac...
 • ŠKOLENIE ADOS

  text
  VIAC
 • box2

 • box3

 • box4

Vitajte na stránkach ACVA

Naša vízia

Akademické centrum výskumu autizmu vzniklo v roku 2013 z iniciatívy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Centrum je súčasťou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a je unikátnym vedecko-výskumným univerzitným centrom zaoberajúcim sa poruchami autistického spektra na Slovensku. Základnou misiou je integrovať výskumné aktivity zamerané na autizmus, zavádzať štandardné diagnostické postupy a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch v spolupráci s rodičmi detí s autizmom a relevantnými inštitúciami na Slovensku. V rámci našich výskumných projektov sme na Slovensku zaviedli do praxe štandardné diagnostické nástroje a protokoly a ponúkame bezplatnú diagnostiku deťom z celého Slovenska, ktorých rodičia súhlasia s účasťou svojich detí vo výskumných projektoch. Spoločne hľadáme príčiny tejto poruchy a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia. Sme školiacim pracoviskom pre študentov aj odborníkov, ktorí sa rozhodli využiť svoju odbornosť na pomoc deťom s poruchami autistického spektra a ich inklúzii do spoločnosti.

Činnosť centra je orientovaná na:

  • DIAGNOSTIKA

   DIAGNOSTIKA

   evaluácia a diagnostika,
   medicínsky manažment :
   – lekár – špecialista,
   – klinický psychológ,
   – špeciálny pedagóg,
   – farmakológ/farmaceut


  • VZDELÁVANIE

   VZDELÁVANIE

   odborné prednášky pre všetky partnerské inštitúcie, edukácia študentov druhého aj tretieho stupňa vzdelávania, konzultácie a tréningy pre rodičov, behaviorálna intervencia, rečové/jazykové poradenstvo, kontakt na komunity (lekár – špecialista, psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník)

  • VÝSKUM

   VÝSKUM

   interprofesionálny výskum etiopatogenetických mechanizmov vzniku autizmu v rámci domácich aj zahraničných grantových projektov s prepojením na klinickú prax a farmakologickú intervenciu (neurológ, psychiater, fyziológ a patologický fyziológ, histológ, molekulový biológ, genetik, imunológ, gastroenterológ, psychológ, farmakológ/farmaceut).

Aktuality

Rozhovor s B. Lackom (Aspergerov syndróm)

Ponúkame Vám rozhovor s Braňom Lackom a jeho pohľad na život s diagnózou aspergerov syndróm. Zdroj: týždenník TÉMA 5_2020  

Rozhovor v týždenníku TÉMA s profesorkou MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD, „Nie všetci sú géniovia“

V rozhovore nájdete informácie o včasnej diagnostika detí s autizmom, o Akademickom centre výskumu autizmu, ako aj mnohé ďalšie odpovede na otázky, ktoré sa dotýkajú autizmu. Zdroj týždenník TÉMA 22_ 2019  

SPOLUPRÁCA s NÚDCH

V roku 2013 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava podpísala zmluvu s Národným ústavom detských chorôb (t.č. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava) . Predmetnom zmluvy je poskytovanie autistickým pacientom, resp. ich rodičom, ktorý absolvujú diagnostiku v Akademickom centre výskumu autizmu kontakt na špecialistov z NÚDCH, v príslušnom medicínskom odbore. NÚDCH poskytne spätnú väzbu o diagnóze a liečbe detí, ktoré boli odporúčané na odborné

Projekty a Granty

Antropometrické ukazovatele

Autizmus je neurovývinová porucha, zodpovedné faktory zvyšujúce riziko vzniku tejto poruchy pôsobia už v prenatálnom období. Dermatoglyfy (útvary ktoré sú tvorené unikátnym usporiadaním papilárnych línií – najčastejšie popisované sú odtlačky prstov) a ich asymetria sú odrazom vývinovej instability/nestability počas embryogenézy. Vývinová nestabilita môže byť spôsobená celým radom faktorov medzi ktoré patria všetky známe teratogény (látky pôsobiace negatívne

Erytrocyty

Mechanické vlastnosti erytrocytovej membrány sú veľmi dôležité klinické ukazovatele. Deformabilita predstavuje schopnosť erytrocytov prechádzať bez poškodenia tenkými kapilárami. Jej porucha môže viesť k patogenéze viacerých ochorení vrátane PAS. Viac Vyšetrenie deformability erytrocytov vo vzťahu ku klinickej manifestácii autizmu u detí. V tejto štúdii sme hodnotili deformability erytrocytov vo vzťahu k závažnosti jadrových symptómov (hodnotených C doménou v ADI-R diagnostickej škále).

Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

Patomechanizmy PAS nie sú zatiaľ objasnené, úlohu môžu hrať poruchy metabolizmu. Vďaka inovatívnym metódam akou je i hmotnostná spektrometria a štatistickým možnostiam analýzy veľkého objemu dát, nachádzajú v súčasnom medicínskom výskume čoraz širšie uplatnenie metabolomické metódy. Metabolomika zahŕňa zisťovanie koncentrácie endogénnych molekúl s nízkou molekulovou hmotnosťou, umožňuje simultánne stanovenie veľkého počtu produktov bunkového metabolizmu v

Najnovšie publikácie

Neuroendocrine contribution to autism etiology

AUTORI: Ostatníková, D., Kubranská, A., Marcinčáková Husárová, V., Pivovarčiová, A., Babková, J. Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Vol. 58, No. 3 (2016), s. 65-68. - ISSN (print) 1337-933X http://www.rediviva.sav.sk/58i3/65.pdf

Association of conduct problems and gastrointestinal symptoms in individuals with autism spectrum disorders.

AUTORI: Babinská, K., Pivovarčiová, A., Čelárová, D., Sashova Tomova, A., Ostatníková, D. Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Vol. 58, No. 3 (2016), s. 69-72. - ISSN (print) 1337-933X http://www.rediviva.sav.sk/58i3/69.pdf

Testosterone and Androgen Receptor Sensitivity in Relation to Hyperactivity Symptoms in Boys with Autism Spectrum Disorders.

AUTORI: Pivovarciova, A., J. Durdiakova, K. Babinska, A. Kubranska, L. Vokalova, G. Minarik, P. Celec, M. Murin, and D. Ostatnikova,. PLoS One, 2016. 11(2): p. e0149657. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149657

Náš tím

SPOLUPRACUJEME