Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc.

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde neskôr obhájila aj svoju dizertačnú prácu a získala hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia. Postgraduálne štúdium na University of London vo Veľkej Británii ukončila získaním titulu Master of Human Nutrition. Po ukončení štúdia sa 12 rokov venovala vedeckej a výskumnej práci v oblasti výživy človeka. V súčasnosti je docentkou na Fyziologickom ústave LF UK. Od roku 2010 sa venuje skúmaniu autizmu v rámci Akademického centra výskumu autizmu. Vo výskumných projektoch sa zameriava najmä na tráviace problémy, otázky výživy a diét, taktiež i na poruchy spánku sprevádzajúce poruchy autistického spektra.