Mgr. Mária Kopčíková

Školy (stredné, praktické) by mali pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami spolupracovať so zamestnávateľmi. Je však stále veľa zamestnávateľov, ktorí sa boja zamestnať ľudí s takýmto profilom – často ako osoby ZŤP. Obvykle je príčinou strachu nízka miera informovanosti o možnostiach podpory zamestnania ZŤP pracovníka zo strany štátu.

Zaradenie ľudí s autizmom do pracovného procesu je, v rámci možností, veľmi dôležité. Vhodným sa javí systém asistovanej práce.

Problematiku upravuje Zákon o službách zamestnanosti (č. 5/2004 Z.z.). V tomto zákone sú definované ako pracovné prostredia, tak účastníci právnych vzťahov. Zákon tiež vymedzuje príspevky, ktoré môžu čerpať zamestnávatelia, pracovní asistenti, či samotní pracovníci.

Ľudia s PAS bývajú často zamestnaní v chránených dielňach alebo na chránených pracoviskách.

Chránená dielňa je pracovisko, na ktorom je zriadené viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Chránené pracovisko je pracovisko, na ktorom je zriadené pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. 

Zamestnaniu osoby s PAS by malo predchádzať zaškolenie a individuálny pracovný výcvik. Zamestnanie by mala nasledovať dlhodobá podpora, na pracovisku realizovaná tzv. pracovným asistentom.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť viacero príspevkov pri zamestnaní dospelého s PAS:

  • príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi
  • príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní – § 56a
  • príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť – § 57
  • príspevok na činnosť pracovného asistenta – § 59
  • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ) – § 60