Mgr. Mária Kopčíková

Rodičia a i širšia rodina sa na narodenie dieťatka pripravujú dlho a počas tehotenstva si s ním začínajú utvárať väzbu. Zároveň si rodičia predstavujú aké ich dieťa bude – výzorom, povahovo, schopnosťami…

Oznámenie diagnózy autizmu znamená pre rodičov obvykle šok. Samotné hľadanie a uzatváranie diagnózy trvá nejaký čas, rodičia vidia, že ich dieťatko je skrátka iné, než ostatné deti. Čo samozrejme vplýva na vzájomný vzťah medzi rodičmi a dieťaťom, ale aj medzi rodičmi navzájom.

Uvedomenie si reality môže priniesť sklamanie z neradostnej vidiny budúcnosti, pocity viny, či obviňovanie sa navzájom. Postupne rodina hľadá spôsoby, ako túto realitu zvládnuť s najlepším ziskom pre svoje dieťa i pre seba.

Rodiny detí s autizmom vynakladajú veľa úsilia, aby sa čo najlepšie prispôsobili realite, aby zabezpečila vhodnú domácu starostlivosť i vzdelávanie. Súbežne so starostlivosťou o dieťa sa však musia postarať aj o seba, o svoje fyzické i duševné zdravie.

Veľmi často najväčší diel starostlivosti o dieťa preberá matka, ktorá potom veľmi rýchlo stráca čas pre seba, svoj záujmy, aktivity, ktoré ju tešili. Tu je nevyhnutné byť ostražití a zabezpečiť si pomoc. Či už zo strany príbuzných, starých rodičov, alebo i zo strany štátu – formou opatrovateľskej služby. V poskytovaní pomoci môžu byť veľmi prínosné mimovládne organizácie.

Otcovia možno častejšie zabezpečujú rodinu finančne, takže na značnú časť dňa môžu odchádzať z domu – stretávajú aj iných ľudí, riešia aj iné problémy, než aktuálny stav dieťaťa.

Nesmierne dôležitá je téma súrodencov autistických detí. Zdraví súrodenci sa tiež musia vysporiadať s realitou a nájsť si k autistickému bratovi, či sestre vzťah. Musia porozumieť zvláštnostiam v jeho správaní, častokrát im je zvláštne, že postihnutý súrodenec „nechápe“ bežné súvislosti. Zároveň zdraví súrodenci môžu niekedy pociťovať hnev na rodičov, ktorí im dočasne (ale aj dlhodobo) venujú menej času a pozornosti.

Niekedy sa situácia môže vyhrotiť tak, že zdravý súrodenec s stáva oporou pre rodiča, je svedkom je smútku, depresie, či hnevu. Je veľmi dôležité, aby zdravý súrodenec bol včas a primerane veku informovaný o podstate a povahe ochorenia autizmu. Zároveň ho treba pripraviť na možné reakcie okolia, či už rovesníkov alebo iných dospelých ľudí.