Skríning autizmu je metóda, pomocou ktorej vyhľadávame v celej populácii deti s vysokou pravdepodobnosťou ochorenia , v tomto prípade s autizmom. Ide o populáciu v danom momente považovanú za zdravú, bez predchádzajúcej diagnózy autizmu.

Populácia sa pri skríningu rozdelí na nízkorizikovú, stredne rizikovú a vysoko rizikovú. To, že dieťa je stredne alebo vysokorizikové neznamená, že má autizmus ale len to, že pravdepodobnosť autizmu je u neho vyššia ako v nízkorizikovej populácii. Rizikové deti sa ďalej diagnostikujú diagnostickými metódami, uvedenými v menu Diagnostika.

Domnievame sa, že na Slovensku je potrebné zaviesť povinný celoplošný skríning autizmu pre každé dieťa vo veku dieťaťa 16-30 mesiacov. Dôvodom je predpokladaná vysoká prevalencia (výskyt) ochorenia.

V súčasnej dobe máme skríning u pediatra, ak sú obavy rodiča, pediatra alebo poruchy vývinu, no nie vždy sa tento skríning vykoná. Dôvodom pre zavedenie povinného skríningu pre každé dieťa je aj významná dlhá latentná fáza, t.j. od prvých prejavov ochorenia po diagnostiku zvyčajne prebehne dlhší čas. V prospech skríningu hovorí aj existencia viacerých skríningových testov, ktoré sú k dispozícii. Tieto sú aj vo forme dotazníkov, čiže sú pomerne ľahko použiteľné. Tieto skríningy zároveň nie sú časovo náročné. K dispozícii máme aj diagnostické metódy, ktoré dieťa môžu dieťa adekvátne zdiagnostikovať. Najdôležitejším argumentom však ostáva, že včasná diagnóza autizmu umožní včasnú intervenciu, a tá zásadne ovplyvní prognózu ochorenia.

Spomedzi viacero dostupných vhodných metód používame na našom pracovisku medzinárodne uznávaný dotazník M-CHAT R, ktorý je preložený aj do slovenského jazyka.

Ide o 20 otázok s odpoveďami typu áno/nie. Dotazník vypĺňa rodič. Administrátor pomocou šablóny dotazník vyhodnotí.

M-CHAT

V prípade zistenia stredného rizika sa vykonáva druhá časť dotazníka M-CHAT F. Týmto dotazníkom bolo v štúdii počas 18 a 24 mesačnej prevencie vyšetrených 16 071 detí a takto sa znížil vek diagnostiky priemerne o 2 roky.