Po stanovení diagnózy, prostredníctvom diagnostických metód ADOS-2 a ADI-R,  je potrebné diagnózu oficiálne potvrdiť detským psychiatrom. Zvyčajne tak spraví na základe správy zo špecializovaného diagnostického centra alebo na základe správy od klinického psychológa.

S takto verifikovanou diagnózou je už možné zamerať sa na riešenie konkrétnych životných situácii, do ktorých sa rodina s dieťaťom s dg. PAS dostáva:

  • predĺženie rodičovskej dovolenky, pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, kvôli ktorému si vyžaduje osobitnú starostlivosť, (do veku 6 rokov je možné poberať rodičovský príspevok),

  • príspevok na opatrovanie – po dovŕšení 6 rokov môže rodič požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie.

  • preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP),

  • parkovací preukaz,

  • peňažné príspevky na kompenzáciu  (ŤZP) – príspevok na prepravu, príspevok na výdavky súvisiace s hygienou, príspevok na diétne stravovanie a ďalšie,

  • výber vhodného predškolského a školského zariadenia pre dieťaťa,

  • inkluzívne vzdelávanie, zabezpečenia asistenta pre dieťa v rámci predškolského a školského vzdelávania,

  • vytvorenie individuálneho vzdelávacieho plánu zastrešujú  Centrá špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie (CŠPPaP),

  • poskytnutie sociálnych služieb -denný stacionár, domovy sociálnych služieb a pod.,

  • intervencie a terapie v špecializovaných centrách, zamerané na oblasť logopédie, nácvik štruktúrovaného učenia, behaviorálne prístupy (napr. ABA – aplikovaná behaviorálna analýza), nácvik sociálnych zručností, snoezelen a ďalšie.