Výskumom autizmu sa vedecký tím, pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, zaoberá od roku 2007.

V rámci interdisciplinárnych a interprofesijných grantových projektov (grant Ministerstva zdravotníctva SR, grant  Aplikovaného výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, VEGA a APVV) sme mali možnosť spolupracovať s renomovanými centrami pre výskum autizmu na univerzitách v Európe aj v USA.

PRI REALIZÁCII MYŠLIENKY ZALOŽENIA VÝSKUMNÉHO CENTRA SME SA INŠPIROVALI:

  • Podnetom pre založenie nášho centra výskumu autizmu bolo rovnako zamerané AUTISM RESEARCH CENTRE na University od Cambridge https://www.autismresearchcentre.com/. V tomto centre absolvovali školiaci výskumný pobyt doktorandi prof. Ostatníkovej. Úzkou spoluprácou s profesorom Sir Simonom Baron-Cohenom sme získali cenné metodické usmernenia, ktoré boli využité pri založení Akademického centra výskumu autizmu, ako aj pri našich výskumných projektoch.
  • Druhou inspirujúcou inštitúciou bolo Mailman Segal Center for Human Development, Nova Southeastern University, Florida USA https://www.uschool.nova.edu/ Prostredníctvom výmenných pobytov s týmto univerzitným centrom sme získali skúsenosti s diagnostikou ale aj riešením špecifických problémov autistických detí v rámci intervenčných programov. Toto komplexné interdisciplinárne pracovisko bolo školiacim pracoviskom viacerých doktorandov v rámci grantových schém SAIA a Fulbrightovej nadácie.
  • Nemôžeme opomenúť cenné podnety z Dětské psychiatrické kliniky FN Motol, kde sa vďaka jej prednostovi, prof. Michalovi Hrdličkovi, rozbehol diagnostický program pre poruchy autistického spektra už v roku 1998 a trvá dodnes.

VÝZNAMNÉ MILNÍKY NÁŠHO CENTRA:

  • Na jeseň 2019 nás navštívila licencovaná detská psychologička a behaviorálna analytička, Roseanne Lesack, PhD, BCBA, ABPP, (riaditeľka Unicorn Children’s Foundation Clinic na Nova Southeastern University, Florida, USA), ktorá patrí medzi popredných odborníkov, špecializujúcich sa na behaviorálnu terapiu selektivity v príjme potravy u detí s PAS.
  • Od 1.február 2019 zavedený skríning autizmu (M-CHAT)
  • V roku 2015 vyšla knižka „Máme dieťa s autizmom“ je to kompas pre rodičov detí s PAS spracovaný formou otázok a odpovedí na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s témou autizmus
  • V máji 2013 ACVA, ako prvé centrum prinieslo na Slovensko celosvetovo uznávané diagnostické metódy na stanovenie porúch autistického spektra. Pracovníci centra získali certifikáty oprávňujúce ich na využívanie psychodiagnostických škál v praxi na Great Ormond Street Hospital for Children. Po získaní dostatočných zručností nadobudli oprávnenie na zaškoľovanie ďalších odborníkov v ADOS-2 diagnostickej metóde na Anna Freud National Centre for Children and Families. Dodnes vyškolili viac ako 150 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, no stále ich je nedostatok. Preto centrum pravidelne organizuje prednáškové a školiace podujatia pre odborníkov aj rodičov v oblasti autizmu, poskytuje svoje skúsenosti a odborné vedomosti širokej verejnosti, podieľa sa svojou odbornou pripravenosťou na zavedení štandardných postupov pre autizmu na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
  • v roku 2013 začala spolupráca scertifikovaným behaviorálnym analytikom, profesorom psychológie, F. Charlesom (Bud) Maceom z Nova Southeastern University. Téma Základy Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) a jej význam v liečbe detí s autizmom bola prínosom pre slovenských odborníkov ako aj rodičov detí s PAS.
  • V roku 2010 sme na základe svojich výsledkov a skúseností pripravil odbornú monografiu o autizme “Autizmus z pohľadu neuropsychobiológie”, ktorá dostala Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 v kategórii biologické a lekárskej vedy