Pre študijný program LEKÁRSKE NEUROVEDY sú v akademickom roku 2021/2022, denná forma štúdia vypísané nasledovné témy:

Forma štúdia

Téma dizertačnej práce

Školiteľ / kontakt

Študent

denná

Pohlavne špecifické interakcie génov a prostredia v etiológii porúch autistického spektra

Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,

email: daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk

denná

Biologické faktory vývinových trajektórií u detí s PAS

Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,

email: daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk

denná

Biologické koreláty exekutívnej dysfunkcie u detí s poruchami autistického spektra

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,

email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

denná

Biologické koreláty adaptívneho správania pri poruchách autistického spektra

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,

email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

denná

Neonatálna modulácia androgénnej a estrogénnej signalizácie ako etiologický faktor porúch autistického spektra

Školiteľ : doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH,

email: peter.celec@imbm.sk

denná

Úloha črevného mikrobiómu v etiológii autizmu

Školiteľ : Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.,

email: veronika.borbelyova@imbm.sk

denná

Vplyv steroidných hormónov na sociabilitu

Školiteľ : Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.,

email: veronika.borbelyova@imbm.sk

denná

Interakcia génov a prostredia v etiopatogenéze porúch autistického spektra

Školiteľ : Mgr. Emese Renczés, PhD., email: emese.domonkos@imbm.sk

denná

Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii

Školiteľ: PhDr. Michal Hajdúk PhD.,

email: michal.hajduk@sm.unb.sk