Pre študijný program LEKÁRSKE NEUROVEDY sú v akademickom roku 2023/2024, denná forma štúdia vypísané nasledovné témy:

Forma štúdia

Téma dizertačnej práce

Školiteľ / kontakt

Študent

denná

Neurobiológia nádorových chorôb: skúmanie vplyvu sympatikového nervového systému na priebeh nádorových chorôb

Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

email: boris.mravec@fmed.uniba.sk

denná

Metóda eye-trackingu v štúdiu behaviorálnych charakteristík a ich biologických korelátov

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

denná

Zmeny tráviaceho systému v animálnom modeli porúch autistického spektra

Školiteľ: doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

email: aleksandra.tomova@fmed.uniba.sk

denná

Pohlavne-špecifický mikrobiom a porúchy autistického spektra v animálnom modeli

Školiteľ: doc. MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

email: aleksandra.tomova@fmed.uniba.sk

denná

Zmeny v mezolimbických dopaminergných a kortikálnych oblastiach mozgu v modeli autizmu

Školiteľ : doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

email: jan.bakos@fmed.uniba.sk

denná

Vplyv oxytocínu na dopamínergné oblasti mozgu počas vývinu

Školiteľ : doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

email: jan.bakos@fmed.uniba.sk

denná

Centrálna regulácia príjmu potravy vo vzťahu k neuropeptidovej transmisii u vybraných modelov civilizačných ochorení

Školiteľ : doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

email: zdenko.pirnik@fmed.uniba.sk