Téma dizertačnej práce

Študent

Biological Correlates of Autism

Mgr. Lenka Vokálová, PhD.

Psychofyziologické koreláty porúch autistického spektra

Mgr. Diana Čelárová, PhD.

Kognitívne schopnosti a deficity u detí s poruchou autistického spektra

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Adaptívne správanie u jedincov s poruchou autistického spektra a vzťah k potenciálnym biomarkerom

Mgr. Žofia Janík Szapuová, PhD.

Štúdium potenciálnych biomarkerov gastrointestinálnej dysfunkcie pri poruchách autistického spektra

MUDr. Dagmar Nemcsicsová

Poruchy spánku u detí s autizmom a ich vzťahy s biologickými markermi a behaviorálnymi ukazovateľmi

MUDr. Kristína Bartakovičová

Adaptívne správanie pri autizme a jeho biologické koreláty

Mgr. Ivan Belica, PhD.

Kognitívne schopnosti jedincov s poruchou autistického spektra

Mgr. Katarína Polónyiová

Biologické koreláty exekutívnej dysfunkcie u detí s poruchami autistického spektra

Mgr. Barbara Rašková

Biologické faktory vývinových trajektórií u detí s PAS

Mgr. Mária Kopčíková

Dermatoglyfická variabilita vo vzťahu ku genetickému pozadiu u jedincov s poruchami autistického spektra

Mgr. Dóra Dukonyová

Metóda eye-trackingu v štúdiu behaviorálnych charakteristík a ich biologických korelátov

Mgr. William Bakoš