Mgr. Mária Kopčíková

Behaviorálna analýza (analýza správania) je veda o správaní, ktorej história siaha až do začiatku 20. storočia. Jej filozofickým základom je behaviorizmus. Ten je založený na predpoklade, že pokusy o zlepšenie fyzického i psychického stavu človeka prostredníctvom zmeny správania (napr. vzdelávanie, behaviorálna zdravotná starostlivosť) budú najefektívnejšie, ak sa zameriame na samotné správanie.

Aplikovaná behaviorálna analýza sa uplatňuje v rôznych oblastiach – v  detskom lekárstve, starostlivosti o seniorov, v športe, po poškodeniach mozgu, vo vzdelávaní, vo firmách a organizačnom manažmente, pri liečbe závislostí, a pod. Významne pozitívne a vedecky podložené sú aj skúsenosti s ABA pri práci s deťmi s poruchou autistického spektra a/alebo vývinovým oneskorením.

Na Slovensku sa ABA v prístupe k deťom s PAS uplatňuje čoraz častejšie. Otázky rodičov smerujú pri diagnostike aj téme, na koho sa môžu obrátiť, kto ABA na Slovensku vykonáva.

Všetci odborníci, ktorí s deťmi pracujú, by mali mať príslušné vzdelanie. Či už ide o diagnostiku alebo intervencie. Odborníci na ABA môžu mať rôzne stupne certifikácie, ktoré už cca 20 zastrešuje Certifikačná rada (Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®) ).

Na Slovensku je 8 odborníčok, ktoré majú certifikáciu BACB (k dátumu 1.9.2022).

Stupeň certifikácie BCBA majú:

Diana Čelárová, Bratislava

Zuzana Maštenová, Zvolen

Zuzana Hollá, Bratislava

Lucia Mikurčíková, Prešov

Ivana Trellová, Prešov – Bratislava

Stupeň certifikácie RBT majú:

Barbora Guľová

Lenka Šovčíková, Selce

Petra Verešová, Bratislava

Viaceré organizácie na Slovensku (Centrá včasnej intervencie, psychologické poradne, občianske združenia), ktoré sa venujú práci s malými deťmi, uvádzajú na svojich webových stránkach, že ich odborníčky a odborníci pracujú s deťmi v rámci intervencie „s prvkami ABA“. Zároveň nie všetci uvádzajú, aké majú k tejto oblasti vzdelanie, prípadne pod koho supervíziou (odborným dohľadom) pracujú.

Na webe BACB si môžete overiť certifikáciu, či supervíziu (prácu pod dohľadom a s konzultáciami skúsenejšieho kolegu či kolegyne) jednotlivých odborníkov a odborníčok.

Rodičom, ktorí hľadajú pre svoje dieťa intervenciu, a uvažujú o ABA, odporúčame, aby sa vopred dostatočne informovali na príslušnom pracovisku, kto a akým spôsobom bude s dieťatkom pracovať. Aby predtým, než sa rozhodnú, mali plnú sumu informácií.

ABA na Slovensku nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.