Október 2020 Ako diagnostikovať autizmus z odtlačku prsta | RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD. (YouTube, Vedatour livestream)

https://www.youtube.com/watch?v=TOeQ9eYsqzk

Február 2020 Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2 

(miesto konania: Galanta) 

pod vedením certifikovanej školiteľky MUDr. Anety Kubranskej, PhD.sa  v roku 2020 uskutočnili dve klinické školenia diagnostickej škály ADOS-2 spolu pre 30 prihlásených záujemcov.

November 2019 Konferencia Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií

(miesto konania:  Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK  Bratislava)

Kolegovia z diagnostického tímu sa zúčastnili konferencie, „Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií.  Cieľom konferencie bola výmena skúsenosti medzi odborníkmi v oblasti teórií, základného a aplikovaného psychologického výskumu, ako aj prepojenie teórie a praxe z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. 

Október 2019 Workshop Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“ v rámci projektu  „Nečakajme na zázrak“ podporený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2019 

(miesto konania: Lekárska fakulta UK Bratislava, Centrum Salvator v Bratislave)

V dňoch 22 až 25. októbra 2019 sa v Akademickom centre výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave (LF UK) konal workshop pre odborníkov v trvaní 35 hodín s názvom „Využitie ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy) pri selektivite príjmu potravy“. 

Prednášajúcou bola Roseanne Lesack, Ph.D.; BCBA-D; ABPP, ktorá pôsobí ako riaditeľka Unicorn Children’s Foundation Clinic na Nova Southeastern University, Florida, USA.

Workshop sa zameriaval na intervencie pediatrických porúch príjmu potravy (úplné, alebo čiastočné odmietanie jedla, alebo celých potravinových skupín). 

Realizácia workshopu bola možná vďaka získanej dotácie od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, v rámci výzvy zameranej na podporu duševného zdravia pre rok 2019

 

September 2019 XII Autism-Europe International Congress, 

(miesto konania: Nice, France)

Konferencie sa zúčastnili naši kolegovia: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD, MSC.,  Mgr. Hana Celušáková, PhD., Mgr. Žofia Szapuová, Mgr. Ivan Belica, RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD. 

 

Máj 2019 VII. Konferencia o biologickej psychiatrii

(miesto konania: Piešťany)

Konferencie sa zúčastnili naše kolegyne: 

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSC (prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti kolektívu Fyziologického ústavu LF UK Bratislava s názvom Hladiny kalprotektínu v stolici a ich korelácie s behaviorálnymi ukazovateľmi v súbore osôb s autizmom)

MUDr. Petra Keményová, PhD. (prezentácia výskumu Prevalencia spánkových porúch a hodnotenie koncentrácie 6-sulfatoxymelatonínu v moči detí s poruchami autistického spektra

MUDr. Mária Vidošovičová s prezentáciou vedecko-výskumnej, prednáška s názvom Metabolická štúdia profilu aminokyselín a acylkarnitinov v súbore osôb s autizmom

 

Máj 2019 Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2

(miesto konania: Havlíčkův Brod) 

pod vedením certifikovanej školiteľky MUDr. Anety Kubranskej, PhD.sa  v uskutočnilo klinické školenia diagnostickej škály ADOS-2 pre 16 prihlásených záujemcov.

 

Apríl 2019 Prezentácia Prvé kroky po diagnóze autizmu –  Mgr.  Ivana Trellová, BCBA sprístupnila prezentáciu v elektronickej podobe pre naše centrum. Prezentácia sa zaoberá prvými krokmi po stanovení diagnózy autizmu. 

Prezentácia je k dispozícii tu:  

 

Marec/apríl 2019 Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2 

(miesto konania: Galanta) 

pod vedením certifikovanej školiteľky MUDr. Anety Kubranskej, PhD .sa  uskutočnili dve klinické školenia diagnostickej škály ADOS-2 spolu pre 29 prihlásených záujemcov.

 

Apríl 2018 Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2

(miesto konania: Galanta) 

pod vedením certifikovanej školiteľky MUDr. Anety Kubranskej, PhD sa  uskutočnili klinické školenia diagnostickej škály ADOS-2 spolu pre 15 prihlásených záujemcov.

 

jún 2017 Prednáška z cyklu ACVA RODIČOM – téma DUCHOVNÁ POMOC PRE RODINY      

S AUTIZMOM

(miesto konania Lekárska fakulta UK)

téme sa venovali: Mgr. Stanislava Dutková, špeciálny pedagóg

Mgr. Patrik Maľarčík, gréckokatolícky kňaz, duchovný správca Mládežníckeho centra 

doc. PhDr. Mária Šimdová, PhD z Katedry sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

prof. ThDr. Dr.h.c. Július Filo, Katedra praktickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Máj 2017 Prednáška z cyklu ACVA RODIČOM – téma VÝŽIVA

(miesto konania Lekárska fakulta UK)

prednášajúca doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSC, sa venovala témam, aký je súvis medzi mozgom a črevami, čo robiť ak dieťa odmieta stravu, pohľad na rôzne typy diét

MUDr. Anges Daldegan Balduino, ako nutritionsitka sa v Brazílii podieľala na tvorbe programu nutričnej re-edukácie detí s diagnózou ADHD. témou jej prednášky bola úspešná výživová intervencia u  7 a 8 ročných detí s dg. ADHD a nutričné vzdelávanie ako nástroj pomoci rodinám detí s ADHD.

Apríl 2017 Prednáška z cyklu ACVA RODIČOM – téma Autizmus očami neurobiológie

(miesto konania: Lekárska fakulta UK Bratislava) 

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

Február 2017 Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2

(miesto konania: Lekárska fakulta UK Bratislava) 

pod vedením certifikovanej školiteľky MUDr. Anety Kubranskej, PhD sa  uskutočnili klinické školenia diagnostickej škály ADOS-2 spolu pre12 prihlásených záujemcov.

 

sept./novem. 2015 Využitie Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy (ABA) pri výchove a vzdelávaní 

detí s PAS 

(miesto konania: Lekárska fakulta UK Bratislava) 

séria 20 workshopov pre rodiny, školy a centrá poskytujúce výchovu a vzdelávanie pre deti s PAS pod vedením lektorky  Mgr. Ivany Trellovej, BCBA

 

 

Máj, September 2015 Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2

(miesto konania: Lekárska fakulta UK Bratislava) 

pod vedením certifikovaných školiteľov  MUDr. Anety Kubranskej, PhD . a Mgr. Gabriely Lakoštíkovej, PhDsa  uskutočnili dve  klinické školenia diagnostickej škály ADOS-2 spolu pre 30 prihlásených záujemcov.

 

Máj 2015 Konferencia „Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách“

(miesto konania Fakulta psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity)

Spoluorganizátorom konferencie bolo aj Akademické centrum výskumu autizmu.  Príspevky na konferencii odprezentovali prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,MSC. MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová

Apríl 2015 Workshope o využití ABA terapie pri práci s problémovým správaním detí.

dvojdňové školenie s certifikovaným behaviorálnym analytikom, prof. F. Charles Mace, PhD, BCBA-D z Center for Psychological Studies na Nova Southeastern University, Florida, USA.

 

Apríl – júl 2015 Školenie Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) s Mgr. Ivana Trellová, 

BCBA. 

Školenie rozdelené na niekoľko tematických okruhov, určené pre rodičov detí s PAS

Úvod do VB (Verbal Behavior), Pobádanie a prompty, Párovanie a ohodnotenie odmien, Príprava materiálov, dáta,kníh, NET a učenie Mandov v NET, Imitácia (praktické),  Receptívna identifikácia a Receptívne inštrukcie (praktické)

 

Marec 2015  Klinické školenie v diagnostickej škále ADOS-2

(miesto konania Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava)

ADOS-2 ako uznávaný diagnostický nástroj, tzv.  „zlatý štandard“ v diagnostike autizmu. Prvé školenie na pôde Lekárskej fakulty UK Bratislava prebehlo pod vedením klinickej psychologičky a  certifikovanej supervízorky Dr. Marianna Murín z Great Ormond Street Hospital v Londýne

 

Júl 2013 ABA  kurzy pod vedením renomovaného odborníka prof F.C. Mace, PhD, 

BCBA-D