V diagnostike porúch autistického spektra (PAS) nie je doposiaľ k dispozícii žiaden biologický marker, na základe ktorého by bolo možné potvrdiť, resp. vylúčiť prítomnosť PAS.

Dôležitým faktorom je včasné zachytenie prvých prejavov autizmu, ideálne do druhého roku veku života.

Existuje skupina tzv. varovných príznakov PAS, ktorým je potrebné venovať špeciálnu pozornosť pri pozorovaní dieťaťa. Medzi ne patria:

Obavy rodičov:

 • z odlišného vývinu dieťaťa, v porovnaní s rovesníkmi,
 • z deficitov sociálnych schopností,
 • z porúch vývinu reči alebo správania,
 • z intolerancie zmien u dieťaťa.

Objektívne príznaky:

 • oneskorený vývin reči a sociálnych a komunikačných schopností,
 • vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo preferencia byť sám,
 • neprítomnosť bľabotania do 9 mesiacov,
 • neukazovanie ukazováčikom alebo chýbanie gest v 12 mesiacoch,
 • neodpovedanie na oslovenie menom v 12 mesiacoch,
 • neprítomnosť jednoduchých slov do 16 mesiacov,
 • neprítomnosť predstavivosti alebo symboliky pri hre do 18 mesiacov,
 • neprítomnosť dvojslovnej zmysluplnej reči do 24 mesiacov,
 • neprítomnosť úsmevov ani iných radostných výrazov na sociálne stimuly v 6 mesiacoch,
 • neprítomnosť spätného zdieľania zvukov, úsmevov alebo iných výrazov tváre v 9 mesiacoch,
 • prítomnosť atypického a repetitívneho používania predmetov,
 • prítomnosť repetitívneho používania slov a fráz – echolália,
 • kvantitatívne a kvalitatívne odlišne sa vyskytujúce stereotypné a repetitívne pohyby, tela ako mávanie rukami, chodenie po špičkách,
 • strata reči alebo iných sociálnych zručností v akomkoľvek veku,
 • atypická trajektória vývinu.

Viac informácii nájdete v článku:

Hnilicová, S., Ostatníková, D., Poruchy autistického spektra – včasná diagnostika a skríning www.solen.sk 2018,19(2), Pediatria pre prax