Mgr. Mária Kopčíková

Včasná intervencia je poskytnutie služieb deťom s oneskorením vo vývine alebo zjavnými poruchami vo vývine vo veku 0 – 5 rokov. Výskumami je potvrdené, že mozog dieťaťa je v tomto veku veľmi vnímavý a je dôležité, aby sa zistené oneskorenia riešili čo najskôr.

Intervencia je vo svojej podstate aktivita – liečba, terapia, služba, ktorá prináša zlepšenie kvality života daného človeka.

Čím skôr sa dieťaťu s PAS poskytne vhodná intervencia, tým je väčší predpoklad, že sa môže zlepšiť či už v oblasti rečovej, oblasti sociálnej interakcie, hry alebo aj v rozvoji kognitívnych schopností.

Liečba, ktorá by prispela k vyliečeniu PAS, neexistuje. Autizmus je celoživotné ochorenie. Existujú však postupy, ktoré sú nápomocné v zmierňovaní hlavných príznakov ochorenia (autistická triáda) a zlepšovaní adaptívneho správania, pričom vek, kedy bolo dieťa diagnostikované a kedy začala u neho intervencia, zohráva kľúčovú rolu pri dlhodobej prognóze ochorenia.

Čo však znamená včasná intervencia v prípade autizmu?

Kľúčom k správnemu výberu terapie a vhodnej intervencie je uprednostniť tie, ktoré sú „založené na vedeckých dôkazoch“ (tzv. evidence based). Nemáme jeden typ intervencie pre všetkých autistov, keďže každý je jedinečný svojimi potrebami a schopnosťami.

Najrozšírenejšie terapeutické prístupy a intervencie založené na vedeckých poznatkoch a výskumoch nájdete v časti Intervencie.

Kto poskytuje včasnú intervenciu?

Do značnej miery sú to Centrá včasnej intervencie, ktoré sú v mnohých miestach na Slovensku. Túto sociálnu službu (včasnú intervenciu) poskytujú rodinám s dieťaťom do 7 rokov veku, ak je jeho vývin rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na Slovensku je včasná intervencia ako odborná činnosť poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z.

Služba zahŕňa špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívne aktivity a komunitnú rehabilitáciu. Najčastejšie sa poskytuje v domácom prostredí dieťaťa, niekedy však aj v priestoroch CVI.

Odborní pracovníci CVI (psycholoógovia/čky, špeciálni pedagógovia/čky, sociálni pracovníci/čky) sa zameriavajú najmä na podporu:

  • Kompetencii rodičov a hľadanie zdrojov rodiny,
  • Vzťahov v rodine (medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami)
  • Rozvoja potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
  • Začlenenia rodiny do komunity, prepájanie s podpornými skupinami pre rodičov, zaraďovania dieťaťa do vhodných kolektívov.

Včasnú intervenciu v zmysle akejkoľvek aktivity, či terapie, ktorá napomáha rozvoju dieťaťa však poskytujú aj iné organizácie, či už štátne alebo súkromné, v systéme sociálnych služieb alebo v systéme zdravotníctva.

Môže sa jednať napr. o špeciálno-pedagogické intervencie zamerané na rozvoj komunikácie a hry, psychologické intervencie v zmysle edukácie rodičov v témach raného vývinu detí, logopedické intervencie zamerané na rozvoj reči.