Najrozšírenejšie terapeutické prístupy a intervencie založené na vedeckých poznatkoch a výskumoch sú:

ABA – Applied Behavioral Analysis

Aplikovaná behaviorálna analýza je systematický spôsob pozorovania správania jednotlivca, identifikovanie želaných zmien v tomto správaní a výber a použitie metód vhodných pre dosiahnutie týchto zmien. ABA terapia je založená na myšlienke, že správanie sa môže zmeniť manipulovaním situácie, ktorá danému správaniu predchádza (antecedent) a/alebo manipulovaním toho, čo sa stane po danom správaní (konsekvencia). Viac informácií nájdete napr. tu.

TEACCH – Treatment and Education of Autistic and Communication-Handicapped Children

Prístup TEACCH vznikol v Severnej Karolíne v USA, ako komunitná organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, domácej starostlivosti a podpory zamestnanosti, dnes sa však jeho prvky využívajú celosvetovo popri iných prístupoch. Tento prístup je založený na porozumení „kultúry autizmu“ – znakoch charakteristických pre myslenie a správanie ľudí s poruchou autistického spektra a vytvorení individuálneho plánu pre každého klienta a študenta. Viac informácií nájdete napr. aj tu.

ESDM – Early Start Denver Model

je prístup pre deti s PAS, vo veku 12 – 60 mesiacov. Kombinuje prvky viacerých prístupov: u nás známejšej Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA), Pivotal response treatment (PRT) a pôvodného Denverského modelu. Stavia na práci s dieťaťom v jeho prirodzenom prostredí a na rovnomernom vývine dieťaťa vo všetkých oblastiach (najmä v komunikácii, kognitívnych schopnostiach, sociálnych zručnostiach, jemnej a hrubej motorike, detskej hry).

Metodika je postavená na vzájomnom zdieľaní emócií a osobnom vzťahu dieťaťa s terapeutom. Je to však časovo náročná terapia – odporúča sa dlhodobo realizovať 20-25 hodín terapie týždenne. Samozrejmosťou je zapojenie rodičov, ktorí sa naučia správnym spôsobom komunikácie, získajú schopnosť motivovať dieťa a zapojiť ho do spoločných aktivít a tým podporovať rozvoj dieťaťa a jeho učenie. Viac informácií napr. aj tu:

DTT – Sicrete Trial Training

DTT je štruktúrovaná technika ABA, ktorá rozdeľuje zručnosti na malé, „samostatné“ zložky. Terapeut systematicky tieto zručnosti učí jednu po druhej. Terapeuti používajú tzv. posilnenia pre požadované správanie. Pre dieťa to môže byť cukrík alebo malá hračka. DTT sa používa u detí vo veku 2 – 6 rokov, najmä na naučenie týchto zručností:

  • rečové a jazykové znalosti, také, aké sú potrebné na konverzáciu,
  • zručnosti potrebné pre posunkový jazyk alebo zariadenia určené na komunikáciu,
  • zručnosti v každodennom živote, ako je obliekanie, používanie riadu a dodržiavanie pokynov,
  • zručnosti pri písaní.

Viac informácií nájdete napr. aj tu:

JASPER – Targeted Treatment on Joint Attention, Symbolic Play, and Engagement Regulation for Children with Autism

predstavuje krátkodobý prístup, ktorý sa zameriava na základy sociálnej komunikácie: schopnosť venovať pozornosť, napodobňovanie a hra. JASPER začína hodnotením dieťaťa. Vyšetrenie zvyčajne trvá asi 15 minút, dieťa sa hrá so súpravou hračiek, ako sú bábiky, nábytok pre bábiky, autobusy na safari a hračky pre zvieratá. Terapeut sleduje očný kontakt dieťaťa, jeho interakcie s hračkami a jeho zapojenie. Zručnosti osvojené prostredníctvom týchto hrových stretnutí pomáhajú deťom v iných oblastiach ich života a spoločenského prostredia.