Mgr. Mária Kopčíková

Vzdelávanie detí a mladých ľudí s autizmom

Dlhodobým cieľom vzdelávania detí s dospievajúcich s autizmom je ovplyvňovať ich vývin tak, aby dosiahli čo najvyššiu úroveň nezávislosti. Vzhľadom na rôznorodosť poškodení a prípadné komorbidity sa vzdelávanie autistických detí zameriava na osvojovanie širokej palety skúseností a zručností. Cieľom je pritom nahradiť chýbajúce alebo poškodené funkcie a  učiť žiakov to, čo v živote budú potrebovať a budú  to vedieť aj využívať.

Základnými metódami používanými pri práci s deťmi s PAS sú vizualizácia, štrukturalizácia a individuálny prístup. Tieto princípy by mali byť sprevádzané dlhodobou spoluprácou odborníkov z rôznych oblastí.

Materská a základná škola

Dieťa s PAS môže byť vzdelávané ako dieťa so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) začlenené v bežnej škole alebo môže byť vzdelávané v špeciálnej škole. Začlenenie dieťaťa sa riadi „Školským zákonom“ a dieťa s PAS spadá do kategórie zdravotne postihnutých žiakov.

Žiaci so ŠVVP sa do škôl podľa § 95 ods. 1 školského zákona (materská škola, základná škola, stredné školy, praktická škola, odborné učilište) prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – CPPPaP, CŠPP (§ 95 ods. 3 školského zákona). O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu a
  • písomného vyjadrenia školského zariadenia.

Stredná škola

Dospievajúci jedinci s PAS majú možnosť navštevovať aj stredné školy. Cieľom vzdelávania na SŠ alebo praktických školách je doplnenie a rozšírenie všeobecného základného vzdelania a zároveň získanie zručností a znalostí potrebných pre výkon pracovných činností.

Na strednej škole/odbornom učilišti sú títo žiaci obvykle integrovaní, pretože na stredných školách sa nepočíta so zriadením špecializovaných tried určených pre žiakov s PAS. T.č. (2021) nemáme na Slovensku špeciálne stredné školy výlučne pre mladých ľudí s PAS.

Významným predpokladom pre úspešné zvládanie štúdia na SŠ či učilišti je vhodný výber školy –s ohľadom na možnosti žiaka a na jeho možné uplatnenie na trhu práce.

Vysoká škola

Čo sa týka štúdia na vysokej škole, aj to je pre študenta s PAS možné. Týka sa to najčastejšie študentov s Aspergerovým syndrómom. Sú vysoké školy, ktoré disponujú koordinátormi, ktorí by mali byť nápomocní študentom so špeciálnymi potrebami, teda aj autistom. Napr. Univerzita Komenského v Bratislave má Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a v rámci jeho činnosti vydali aj publikáciu pre pedagógov „Študenti s poruchou autistického spektra na vysokej škole“. 

Pre viac info o začlenení dieťaťa čítajte štátny vzdelávací program pre deti s PAS.