Milí rodičia a priatelia,

v mene občianskeho združenia Akademického centra pre výskumu autizmu Vám budeme vďačný, ak sa aj v tomto roku rozhodnete pre podporu nášho centra formu darovania 2% z Vašich daní.

Získané finančné prostriedky plánujeme použiť prípravu ďalších zaujímavých seminárov pre rodičov detí s poruchou autistického spektra, edukáciu odbornej verejnosti v oblasti diagnostiky autizmu a výskumu zameraného na poruchy autistického spektra. Časť získaných finančných prostriedkov nám umožní zabezpečiť ďalšie zlepšenie našej web stránky, ktorej cieľom je sprostredkovať rodičom detí s PAS informácie o možnostiach včasného skríningu autizmu a diagnostike autizmu. Nasmerovať ich ďalšie kroky po stanovaní diagnózy, odporučiť špecializované pracoviská, ktoré poskytujú včasnú intervenciu a terapie.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU!

AKO POSTUPOVAŤ:

Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2023 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Najneskôr do 30.4.2024 pošlite/doručte daňovému úradu všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2022 minimálne 40 hodín.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

IČO: 424 154 38

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu

Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali,.

Ak ste právnická osoba:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

3. Potrebné údaje :

IČO: 424 154 38

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Akademické centrum pre výskum autizmu

Sídlo: Pod Zečákom 43, 841 01 Bratislava

4. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.