Centrá včasnej intervencie (CVI)

CVI sú určené pre rodičov mladších deti (od narodenia do 7 rokov veku dieťaťa), poskytujú podporu rodinám s deťmi s rizikovým vývinom, medzi ktoré patria aj deti s PAS. Ideálne je využiť ich služby v čase, kedy ešte nemáte stanovenú diagnózu a čakáte na termín v niektorom zo špecializovaných diagnostických centier. Včasná intervencia za pomoci odborníkov má pozitívny vplyv na ďalší rozvoj dieťaťa. V rámci CVI je Vám k dispozícii tím psychológov, liečebných pedagógov, fyzioterapeutov a iných odborníkov.

http://www.cvislovensko.sk/,

Špecializované centrá zaoberajúce sa diagnostikou autizmu

Zabezpečujú komplexnú diagnostiku PAS štandardizovanými metódami, rediagnostiku, vypracovanie špeciálno-pedagogických odporúčaní pre školu. Pomoc pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu za účelom integrácie dieťaťa. Poskytujú terapie podľa potrieb a veku dieťaťa. Realizujú aj vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi s PAS.

Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centrá špeciálno – pedagogického poradenstva (CŠPP)

Zameranie na deti predškolského a školského veku, ktoré sa nachádzajú v systéme vzdelávania. Poskytujú poradenstvo deťom a ich zákonným zástupcom prostredníctvom školského psychológa, špeciálneho pedagóga, v závislosti od personálneho obsadenia poradne odbornými zamestnancami.

Prehľad štátnych a súkromných CPPPaP a CŠPP zaradených do siete školských zariadení MŠVVaŠ SR nájdete na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie https://vudpap.sk/en/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie/

Terapeutické centrá

Zameriavajú sa na podporu komplexného vývinu dieťaťa, využívajú rôzne formy terapií, „ušité dieťaťu na mieru“, zamerané na komunikáciu, odstránenie nežiadúceho správania, zlepšenie motoriky, sebaobsluhy. Cieľom je dosiahnuť maximálnu samostatnosť dieťaťa. Môže ísť o nasledovné terapie: Muzikoterapia, Snoezelen Bazalná stimulácia, Arteterapia, Canisterapia Zvuková terapia, Senzomotorický tréning a iné.

V prípade detí s poruchou autistického spektra odporúčame zamerať sa na intervencie formou ABA terapie, ktorá podporuje učenie a žiadúce správanie u dieťaťa prostredníctvom vysoko individuálnych intervencií.

Ambulancie klinických logopédov a špecializované logopedické centrá

Zacielené na diagnostiku, terapiu a poradenskú činnosť pre osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zoznam pracovísk klinickej logopédie: http://www.skizp.sk/pracoviska-klinickej-logopedie/pracoviska-klinickej-logopedie

Zariadenia sociálnych služieb, denné stacionáre

Sociálne služby sú určené pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, v sociálnych aktivitách a pod. Ide o osobitný systém pomoci, ktorý spadá do pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriaďovateľom sú samosprávne kraje, resp. túto službu poskytujú aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

Domovy sociálnych služieb sú zariadenia, ktoré poskytujú služby ako sú ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo, rôzne formy terapie (pracovnú terapiu, arteterapiu, muzikoterapiu), záujmovú činnosť, pohybové aktivity, nácvik sociálnych zručností.

Denný stacionár – poskytuje klientom stravovanie a zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.

Niektoré zo zariadení ponúkajú možnosť využitia odľahčovacej služby, ktorá je určená pre osobu, ktorá sa stará o osobu s poruchou autistického spektra. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť tejto osobe nevyhnutný odpočinok za účelom udržania fyzického a duševného zdravia.

Vybavovanie a poskytovanie sociálnych služieb priamo nesúvisí s invaliditou o ktorej rozhoduje Sociálna poisťovňa a s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú v kompetencii Úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Je potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na úrade vyššieho územného celku.

Prehľad zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajov:

Bratislavský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj