zofia_szapuova (1)

Mgr. Žofia Janík Szapuová, PhD.

Magisterské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v odbore psychológia. Absolvovala doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde pracovala pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD.. Témou jej dizertačnej práce bolo „Adaptívne správanie u jedincov s autizmom a vzťah k potenciálnym biomarkerom“. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK bola súčasťou diagnostického tímu. Aktívne sa zapájala do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov. V roku 2020 absolvovala polročnú odbornú stáž v USA, v A. J. Drexel Autism Institute, Philadelphia, pod dohľadom renomovaného odborníka Giacoma Vivantiho,PHD, zameranú na výskum včasnej intervencie. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

hana-celusakova-cpr-kvapka-1

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1998). V rokoch 1998 – 2003 pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku. V roku 2002 ukončila Špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia (LF SZU). Absolvovala Certifikovaný študijný program v psychoterapii v PCA, v roku 2009 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2008 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v kategórii iný zdravotnícky pracovník – odbor klinická psychológia.
V rokoch 2015 – 2019 úspešne absolvovala postgraduálne štúdium na LF UK pod vedením Prof. MUDr. Ostatníkovej, PhD., s témou „Kognitívne schopnosti a deficity u detí s poruchou autistického spektra“. Následne sa ako členka diagnostického tímu Akademického centra výskumu autizmu na LF UK niekoľko rokov venovala diagnostike a skríningu porúch autistického spektra a meraniu a hodnoteniu kognitívnych funkcií.
Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte UK.

Mgr. Diana Čelárová, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Univerzite v Ljubljane.  V roku 2018 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fyziologickom ústave LF UK pod vedením prof. MUDr. Borisa Mravca, PhD. Téma dizertačnej práce: Psychofyziologické koreláty porúch autistického spektra“. Počas štúdia absolvovala výskumný pobyt v Mailman Seagel Ceterfor Human Development u prof. Roseanne Lesack, Ph.D, Nova Southeastern University, FL, USA, kde sa venovala diagnostike detí s poruchami autistického spektra a ABA terapii detí so závažným problémovým správaním a selektivitou v konzumácii potravín. V rámci Akademického centra výskumu autizmu na LF UK sa venovala diagnostike porúch autistického spektra.

RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2014 získala titul PhD. na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK, téma dizertačnej práce „Genetic factors as modulators of testosterone effect on cognitive function“ v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venovala sa odhaľovaniu biologických korelátov kognitívnych funkcií s hlavným zameraním na úlohu testosterónu (a génov zapojených do jeho metabolizmu) pri modulácii správania, kognitívnych funkcií a emócií. Podieľala sa, ako riešiteľka na viacerých grantových projektoch zameraných na výskum autizmu. Absolvovala dva zahraničné pobyty na prestížnych univerzitách, u Prof.Wassinka na Carver College od Medicine v Iowa (USA) a u prof. Barona-Cohena v Autism Research Centre Cambridge (UK) . V roku 2015 jej bola spolu so spolupracovníkmi z LF UK udelená IgNobelova cena za medicínu, ktorú získali za štúdium biomedicínskych dôsledkov intenzívneho bozkávania.

Mgr. Peter Krajmer, PhD.

Klinický psychológ, v súčasnosti pracuje na Klinike detskej hematológie a onkológie NUDCH Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje deťom a rodinám, ktorých vývin ovplyvnila rakovina. Je frekventantom psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze. Na Lekárskej fakulte UK vedie kurz „Psycho-sociálne aspekty detskej onkológie“ pre medikov. V rámci štúdia pôsobil pod vedením profesorky MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD, ako doktorand na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK, kde sa venoval psycho-fyziologickým aspektom Aspergerovho syndrómu. Jeho dizertačná práca bola zameraná na tému „Testosterón a kognitívno-behaviorálne charakteristiky pacientov s Aspergerovým syndrómom“. Pôsobil aj ako spolupracovník PhDr. Daniely Jánošíkovej a v centre Andreas.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

Študovala na Prírodovedeckej fakulte UK odbor molekulárna biológia, doktorandské štúdium absolvovala na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK pod vedením profesorky MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD, , zamerané na výskum biologického podkladu porúch autistického spektra, téma dizertačnej práce Vplyv metabolizmu testosterónu a neuroendokrinných regulácií pri patogenéze autizmu. Absolvovala zahraničné stáže v  Autism Research Centre u prof. Simona Barona Cohena (Cambridge, Anglicko) a v laboratóriu Dr. Ana Maria Castejon, Nova Southeastern University (Ford Lauderdale, Florida), kde sa podieľala na výskumných projektoch s témou autizmus.

MUDr. Anna Pivovarčiová, PhD.

Vyštudovala Lekársku fakultu UK a v roku 2016 úspešne absolvovala doktorandské štúdium pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., téma dizertačnej práce The relationship between testosterone and aggression in children with autism spectrum disorders and the possibilities of a potential anti-androgen therapy.“. Počas doktorandského štúdia pracovala v Akademickom centre výskumu autizmu. Venovala sa testosterónu a jeho vplyvu na behaviorálne problémy u detí s autizmom. Počas tohto obdobia absolvovala výskumný pobyt na Nova Southeastern University na Floride, kde sa zdokonalila v diagnostike autizmu a participovala na medzinárodnom bio-behaviorálnom výskumnom projekte. V súčasnosti žije a pracuje v Anglicku, kde je v atestačnej príprave v odbore všeobecné lekárstvo a spolupracuje na výskume v oblasti Huntigtonovej poruchy na University of Birmingham.

RNDr. Eva Schmidtová, PhD.

V roku 2006 ukončila štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2007 obhájila  v rovnakom odbore aj rigoróznu prácu. V roku 2010 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium na tému Porovnanie genotypových a fenotypových neuroendokrinných regulácií kognitívnych schopností na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v študijnom programe: normálna a patologická fyziológia. Pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. sa venovala štúdiu genetických polymorfizmov  v génoch regulujúcich metabolizmus pohlavných hormónov v korelácii s kognitívnymi funkciami u detskej autistickej populácie na Slovensku.