Akademické centrum výskumu autizmu momentálne neposkytuje školenie v diagnostickej metóde ADI-R. Máme k dispozícii len výskumný preklad, ktorý je autorsky viazaný a je možné ho použiť výhradne na výskumné účely v rámci grantových úloh.

Ako centrum sme apelovali na Ministerstvo zdravotníctva SR ako aj na Komoru psychológov, aby daná metóda bola zaradená do zoznamu metód pripravovaných na štandardizáciu pre SR v rámci vytváraného Fondu diagnostických metód. Výzva mala byť zverejnená v novembri 2022, doposiaľ tomu tak nie je. Štandardné operačné postupy vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, týkajúce sa skríningu, diagnostiky, farmakoterapie, manažmentu pacienta a manažmentu autizmu boli vytvorené s vedomím si tejto chýbajúcej štandardizácie metódy ADI-R, preto je tam zatiaľ uvedené nasledovné odporúčanie:

Diagnostické zhodnotenie prítomnosti deficitov charakteristických pre PAS

Posúdenie sociálnych, komunikačných schopností a prítomnosti stereotypného, repetitívneho a úzko vymedzeného správania podľa kritérií MKCH-10 a perspektívne MKCH-11 pre PAS musí byť objektivizované použitím štandardizovaných diagnostických metód, pozostávajúcich z:

– priameho pozorovania dieťaťa (ADOS-2) a

– zhodnotenia vývinovej histórie dieťaťa. Vysoko odporúčanou metódou na zhodnotenie vývinovej histórie dieťaťa a prítomnosti deficitov významných pre PAS je ADI-R, ktorý je nevyhnutné preložiť a štandardizovať pre SR. Do štandardizácie ADI-R je možné použiť klinické interview s rodičom.

(ráta sa, že cieľom interview bude práve zhodnotenie prítomnosti deficitov charakteristických pre PAS vo vývinovej histórii dieťaťa)

Implementácia využívania ADI-R je stanovená na rok 2025, viď tabuľka na str. 11 štandardu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/30-6-2021/10_2-PAS-Diagnostika-OPS-poruchy-autistickeho-spektra.pdf

Možnosti školenia a zakúpenia metódy v anglickej verzii originálu v zahraničí je možné:  https://www.hogrefe.com/uk/course/adi-r-administration-and-coding-course-virtual

prípadne: https://www.wpspublish.com/adi-r-autism-diagnostic-interviewrevised.html