Mgr. Barbara Rašková

Magisterské štúdium v odbore psychológia absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je študentkou dennej formy doktorandského štúdia v odbore Lekárske neurovedy na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Pod vedením doc. MUDr. Kataríny Babinskej PhD., MSc. pracuje na téme dizertačnej práce „Biologické koreláty exekutívnej dysfunkcie u detí s poruchami autistického spektra“. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK je súčasťou diagnostického tímu a aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov.