Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

Vyštudovala odbor Biológia na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Postgraduálne štúdium ukončila v roku 2015 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Normálna a patologická fyziológia. Počas štúdia absolvovala  zahraničný výskumný pobyt zameraný na výskum extracelulárnych vezikúl v Krefting Research Centrum, Göteborgs universitet vo Švédsku. V súčasnosti sa zaoberá výskumom molekulárno-genetickej podstaty a diagnostiky rôznych ochorení. V rámci Akademického centra výskumu autizmu sa venuje predovšetkým výskumu genetických a epigenetických prediktorov porúch autistického spektra, ich úlohy v patomechanizmoch a vzťahov so psychologicko-behaviorálnymi parametrami.