RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD.

Antropologička, pedagogická pracovníčka

Je pedagogickou pracovníčkou na Fyziologickom ústave lekárskej fakulty UK. V Akademickom centre výskumu autizmu (ACVA) sa denne stretáva s deťmi s poruchou autistického spektra, kde na základe antropometrických dát skúma telesné znaky tejto vývinovej poruchy. Cieľom jej výskumu je nájdenie vhodných biomarkerov, ktoré by uľahčovali a urýchľovali diagnostiku detí v ranom veku; a to aj neštandardnými prístupami – odoberanie odtlačkov prstov a skúmanie ich špecifík, alebo meranie dĺžok a pomerov jednotlivých prstov.