MUDr. Ivan Szadvári, PhD.

Lekár, odborný asistent

Vyštudoval na 1. LF UK v Prahe odbor všeobecné lekárstvo a postgraduálne štúdium absolvoval v Brne na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v odbore fyziológia a patologická fyziológia. V súčasnej dobe pôsobí ako odborný asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti spolupracuje na výskumných projektoch, ktore riešia etiológiu autizmu.