Mgr. Mária Kopčíková

V roku 1998 som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v odbore psychológia.

V rokoch 1997 – 2009 som pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave III. Tu som sa venovala najmä práci s deťmi, s celými triednymi kolektívmi (k témam patrila prevencia soc.-pat. javov, rovesnícke skupiny, problémy v správaní a adaptácii na školu). Tiež som sa venovala pedagógom a rodičom detí. Súčasťou mojej práce bola i príprava a realizácia rôznych projektov.

V roku 2001 som ukončila základný psychoterapeutický výcvik v PCA.

Od roku 2009 som zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a som tiež jej členkou. Od toho istého roku pracujem v súkromnej praxi, ako členka tímu v Centre pre rodinu Kvapka.  V roku 2018 som ukončila špecializačné štúdium poradenskej psychológie na SZU v Bratislave.

Od decembra 2019 som aj súčasťou ACVA tímu. Od roku 2021 som doktorandkou na Fyziologickom ústave Univerzity Komenského, kde sa pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej venujem téme Biologické markery vývinových trajektórií u detí s PAS.