Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139)

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia, definované celoživotným narušením sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov, stúpajúci výskyt a absenciu kauzálnej terapie sa považujú za závažný medicínsky a spoločenský problém. Etiológia je objasnená iba čiastočne, predpokladá sa účasť genetických a environmentálnych faktorov. Nie je známy žiadny biomarker PAS, diagnostika spočíva v komplexnom vyšetrení na interprofesijnom princípe, kde významnú úlohu zohráva psychologické vyšetrenie.

Projekt sa zameriava na výskum adaptívneho správania a kognitívnych schopností jedincov s PAS, ktorých posúdenie bude súčasťou diagnostického postupu v pripravovanej novej revízií Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-11. Sústreďuje sa tiež na skúmanie súvislostí medzi psychologickými a biologickými aspektmi so zámerom odhaliť biologické koreláty psychologických charakteristík PAS, identifikovať možné patomechanizmy a potenciálne biomarkery PAS.

Medzi hlavné ciele projektu patrí:

  • Identifikovať vývinovú trajektóriu adaptívneho správania u detí s PAS s prihliadnutím na vek, pohlavie, závažnosť základnej symptomatológie PAS a exekutívne funkcie.
  • Analyzovať medzipohlavné rozdiely v triáde jadrových príznakov PAS a v adaptívnom správaní. Zhodnotiť silné a slabé stránky u dievčat s PAS, identifikovať možné kompenzačné mechanizmy u dievčat a PAS.
  • Sledovať spektrum biologických ukazovateľov u osôb s PAS s predpokladanou úlohou v patomechanizmoch a ich asociácie s psychologickými ukazovateľmi: črevnú mikrobiotu a zápal, poruchy spánku a ich markery, genetické, metabolické a hormonálne faktory PAS.
  • Identifikovať vývinovú trajektóriu adaptívneho správania u detí s typickým vývinom s prihliadnutím na exekutívne funkcie, vek a pohlavie.
  • Overiť psychometrické parametre slovenskej verzie diagnostického nástroja Vineland Adaptive Behaviour Scale 3 (VABS 3) u slovenských detí z bežnej populácie.