Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139)

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139)

Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v multidisciplinárnom náhľade (APVV 20-0139) Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia, definované celoživotným narušením sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov, stúpajúci výskyt a absenciu kauzálnej terapie sa považujú za