MUDr. Petra Keményová, PhD.

Po skončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala na     I. Neurologickej klinike LF UK a UNB. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu a získala titul PhD. v odbore neurológia. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF UK. V tíme Akademického centra výskumu autizmu sa venuje diagnostike porúch autistického spektra a v rámci vedecko-výskumnej činnosti problematike spánku.