• 29. MARCA 2022
  COVID-19

  COVID-19

  Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie slovenských rodín s deťmi s poruchou autistického spektra a rodín s typicky sa vyvíjajúcimi deťmi Cieľom výskumu bolo dlhodobo sledovať zmeny v duševnom zdraví rodín s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) ako aj rodín s neurotypickými deťmi, v priebehu prvej až tretej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. Zamerali

  • 28. MARCA 2021
  Antropometrické ukazovatele

  Antropometrické ukazovatele

  Autizmus je neurovývinová porucha, zodpovedné faktory zvyšujúce riziko vzniku tejto poruchy pôsobia už v prenatálnom období. Dermatoglyfy (útvary ktoré sú tvorené unikátnym usporiadaním papilárnych línií – najčastejšie popisované sú odtlačky prstov) a ich asymetria sú odrazom vývinovej instability/nestability počas embryogenézy. Vývinová nestabilita môže byť spôsobená celým radom faktorov medzi ktoré patria všetky známe teratogény (látky pôsobiace negatívne

  • 28. MARCA 2021
  Erytrocyty

  Erytrocyty

  Mechanické vlastnosti erytrocytovej membrány sú veľmi dôležité klinické ukazovatele. Deformabilita predstavuje schopnosť erytrocytov prechádzať bez poškodenia tenkými kapilárami. Jej porucha môže viesť k patogenéze viacerých ochorení vrátane PAS. Viac Vyšetrenie deformability erytrocytov vo vzťahu ku klinickej manifestácii autizmu u detí. V tejto štúdii sme hodnotili deformability erytrocytov vo vzťahu k závažnosti jadrových symptómov (hodnotených C doménou v ADI-R diagnostickej škále).

  • 28. MARCA 2021
  Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

  Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

  Patomechanizmy PAS nie sú zatiaľ objasnené, úlohu môžu hrať poruchy metabolizmu. Vďaka inovatívnym metódam akou je i hmotnostná spektrometria a štatistickým možnostiam analýzy veľkého objemu dát, nachádzajú v súčasnom medicínskom výskume čoraz širšie uplatnenie metabolomické metódy. Metabolomika zahŕňa zisťovanie koncentrácie endogénnych molekúl s nízkou molekulovou hmotnosťou, umožňuje simultánne stanovenie veľkého počtu produktov bunkového metabolizmu v

  • 28. MARCA 2021
  Poruchy imunity a chronický zápal nízkeho stupňa u jedincov s poruchami autistického spektra

  Poruchy imunity a chronický zápal nízkeho stupňa u jedincov s poruchami autistického spektra

  V porovnaní s bežnou populáciou bola u jedincov s autizmom zistená dysregulácia imunitného systému s možnosťou závažných dopadov na celkový zdravotný stav týchto jedincov. Úloha imunitného systému, najmä účasť prozápalových cytokínov, ktoré ovplyvňujú aj funkciu určitých mozgových štruktúr a tým aj správanie pacientov a tiež chronický zápal nízkeho stupňa, ktorý autizmus sprevádza, patrí k najnovším pohľadom na etiopatogenézu autizmu. V našich výskumoch sa zameriavame

  • 28. MARCA 2021
  Spánok

  Spánok

  Deti s PAS mávajú často problémy so spánkom. Ich príčiny môžu byť rôzne, jedna z teórií predpokladá narušenie cirkadiánnych rytmov (tzv. vnútorných biologických hodín). Pre túto teóriu svedčia zistené odlišnosti v hladinách melatonínu – hormónu, ktorý sa podieľa na regulácii biorytmov v závislosti od zmien intenzity svetla počas dňa a noci…. Viac Na projekte spolupracujeme s Katedrou živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty

  • 28. MARCA 2021
  Nutričné a gastrointestinálne poruchy u osôb s poruchami autistického spektra

  Nutričné a gastrointestinálne poruchy u osôb s poruchami autistického spektra

  V porovnaní s bežnou zdravou populáciou bol u osôb s autizmom zistený častejší výskyt pridružených porúch, ktoré majú závažné dopady na celkový stav jedinca a jeho prognózu. Mnohých ľudí s poruchou autistického spektra trápia poruchy funkcie tráviaceho systému.  Pri PAS sa vyskytujú častejšie než v bežnej populácií. Štúdie uvádzajú ich prítomnosť u 23-70 % osôb s PAS, čím sa stáva jednou z najfrekventovanejších

  • 28. MARCA 2021
  Črevná mikrobiota u jedincov s poruchami autistického spektra

  Črevná mikrobiota u jedincov s poruchami autistického spektra

  Výskumy posledných rokov obohatili poznatky o črevnej mikrobiote a osi črevo-mozog, prostredníctvom ktorej môže mikrobiota ovplyvňovať mozog. Čoraz väčší počet štúdií poukazuje na črevnú dysbiózu – odlišné mikrobiálne osídlenie, ako na jeden z možných faktorov podieľajúcich sa na vzniku PAS. V projekte sa zaoberáme rozdielmi v zastúpení špecifických baktérií v stolici detí s PAS v porovnaní s bežnou populáciou detí aj ich súrodencov