• 28. MARCA 2021

  Steroidný metabolóm

  V nadväznosti na overovanie vplyvu testosterónu a jeho metabolitov zisťujeme, či do patogenézy autizmu zasahujú aj ďalšie steroidné hormóny ako mineralokortikoidy, alebo glukokortikoidy. Zapojenie týchto hormónov doposiaľ nie je presne objasnené. Cieľom projektu je komplexná analýza steroidného metabolómu u detí s poruchami autistického spektra v porovnaní so zdravými rovesníkmi. Markery steroidnej metabolómovej dráhy sledujeme osobitne u oboch pohlaví. Získané biologické dáta

  • 28. MARCA 2021
  Spánok

  Spánok

  Deti s PAS mávajú často problémy so spánkom. Ich príčiny môžu byť rôzne, jedna z teórií predpokladá narušenie cirkadiánnych rytmov (tzv. vnútorných biologických hodín). Pre túto teóriu svedčia zistené odlišnosti v hladinách melatonínu – hormónu, ktorý sa podieľa na regulácii biorytmov v závislosti od zmien intenzity svetla počas dňa a noci…. Viac Na projekte spolupracujeme s Katedrou živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty

  • 28. MARCA 2021
  Skríning a diagnostika porúch autistického spektra

  Skríning a diagnostika porúch autistického spektra

  V našom výskumnom centre využívame štandardné skríningové (MCHAT) a diagnostické (ADOS2, ADI-R) nástroje na diagnostiku porúch autistického spektra. Využívame štandardné hodnotiace škály na detekciu agresívneho správania, adaptívneho správania, GIT ťažkostí…..kognitívnych schopností. Overovanie efektívnosti dotazníka M-CHAT v slovenskej populácii a zavádzanie povinného skríningu PAS na Slovensku. Zisťovali sme efektívnosť dotazníka M-CHAT v slovenskej populácii a vzťah k výsledkom testov objektívnej diagnostiky štandardnými nástrojmi

  • 28. MARCA 2021
  Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

  Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

  Patomechanizmy PAS nie sú zatiaľ objasnené, úlohu môžu hrať poruchy metabolizmu. Vďaka inovatívnym metódam akou je i hmotnostná spektrometria a štatistickým možnostiam analýzy veľkého objemu dát, nachádzajú v súčasnom medicínskom výskume čoraz širšie uplatnenie metabolomické metódy. Metabolomika zahŕňa zisťovanie koncentrácie endogénnych molekúl s nízkou molekulovou hmotnosťou, umožňuje simultánne stanovenie veľkého počtu produktov bunkového metabolizmu v