• 29. MARCA 2022
  COVID-19

  COVID-19

  Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie slovenských rodín s deťmi s poruchou autistického spektra a rodín s typicky sa vyvíjajúcimi deťmi Cieľom výskumu bolo dlhodobo sledovať zmeny v duševnom zdraví rodín s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) ako aj rodín s neurotypickými deťmi, v priebehu prvej až tretej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. Zamerali

  • 28. MARCA 2021
  Antropometrické ukazovatele

  Antropometrické ukazovatele

  Autizmus je neurovývinová porucha, zodpovedné faktory zvyšujúce riziko vzniku tejto poruchy pôsobia už v prenatálnom období. Dermatoglyfy (útvary ktoré sú tvorené unikátnym usporiadaním papilárnych línií – najčastejšie popisované sú odtlačky prstov) a ich asymetria sú odrazom vývinovej instability/nestability počas embryogenézy. Vývinová nestabilita môže byť spôsobená celým radom faktorov medzi ktoré patria všetky známe teratogény (látky pôsobiace negatívne

  • 28. MARCA 2021
  Erytrocyty

  Erytrocyty

  Mechanické vlastnosti erytrocytovej membrány sú veľmi dôležité klinické ukazovatele. Deformabilita predstavuje schopnosť erytrocytov prechádzať bez poškodenia tenkými kapilárami. Jej porucha môže viesť k patogenéze viacerých ochorení vrátane PAS. Viac Vyšetrenie deformability erytrocytov vo vzťahu ku klinickej manifestácii autizmu u detí. V tejto štúdii sme hodnotili deformability erytrocytov vo vzťahu k závažnosti jadrových symptómov (hodnotených C doménou v ADI-R diagnostickej škále).

  • 28. MARCA 2021
  Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

  Poruchy metabolizmu pri poruchách autistického spektra

  Patomechanizmy PAS nie sú zatiaľ objasnené, úlohu môžu hrať poruchy metabolizmu. Vďaka inovatívnym metódam akou je i hmotnostná spektrometria a štatistickým možnostiam analýzy veľkého objemu dát, nachádzajú v súčasnom medicínskom výskume čoraz širšie uplatnenie metabolomické metódy. Metabolomika zahŕňa zisťovanie koncentrácie endogénnych molekúl s nízkou molekulovou hmotnosťou, umožňuje simultánne stanovenie veľkého počtu produktov bunkového metabolizmu v