Mechanické vlastnosti erytrocytovej membrány sú veľmi dôležité klinické ukazovatele. Deformabilita predstavuje schopnosť erytrocytov prechádzať bez poškodenia tenkými kapilárami. Jej porucha môže viesť k patogenéze viacerých ochorení vrátane PAS. Viac

Vyšetrenie deformability erytrocytov vo vzťahu ku klinickej manifestácii autizmu u detí.

V tejto štúdii sme hodnotili deformability erytrocytov vo vzťahu k závažnosti jadrových symptómov (hodnotených C doménou v ADI-R diagnostickej škále). Reštriktívne,repetitívne a stereotypné správanie detí sa viazalo k zníženej deformabilite erytrocytov a detí s poruchami autistického spektra.

Jasenovec T, Radosinska D, Celusakova H, Filcikova D, Babinska K, Ostatnikova D, Radosinska J.Jasenovec T, et al. Erythrocyte deformability in children with autism spectrum disorder: correlation with clinical features. Physiol Res. 2019 Dec 20;68(Suppl 3):S307-S313.