Autizmus je neurovývinová porucha, zodpovedné faktory zvyšujúce riziko vzniku tejto poruchy pôsobia už v prenatálnom období. Dermatoglyfy (útvary ktoré sú tvorené unikátnym usporiadaním papilárnych línií – najčastejšie popisované sú odtlačky prstov) a ich asymetria sú odrazom vývinovej instability/nestability počas embryogenézy. Vývinová nestabilita môže byť spôsobená celým radom faktorov medzi ktoré patria všetky známe teratogény (látky pôsobiace negatívne na plod), infekcie matky a plodu a genetická „výbava“ plodu, ktorá odráža jeho schopnosť vysporiadať sa s negatívne pôsobiacimi faktormi. Pri neschopnosti plodu kompenzovať tieto rušivé vplyvy, je následkom vývinovej nestability vznik asymetrických štruktúr. Preto sa na základe prítomnosti niektorých charakteristických útvarov a ich frekvencie pri skúmaní odtlačkov prstov dajú hodnotiť vývinové dysbalancie s dosahom na funkcie centrálneho nervového systému. Tieto znaky (tzv. prvostupňové a druhostupňové detaily) sú v rôznej frekvencii zastúpené nielen z hľadiska populácia, ale aj v skupinách ľudí s rôznymi neurovývinovými a psychiatrickými poruchami. Viaceré štúdie popisujú odlišné zastúpenie základných útvarov u jedincov s poruchou autistického spektra ak ich porovnáme s neurotypickou populáciou. Naše zistenia toto tvrdenie podporujú, pretože majú odlišné zastúpenie v populácii chlapcov s autizmom, nie sú však vhodné pre individuálnu diagnostiku.

Výskum distribúcie a lokalizácie odtlačkov prstov a ich sledovanie asymetrie u detí s PAS

Vzorce odtlačkov prstov aj ich distribúcia a lokalizácia sú špecifické a môžu sa považovať za diskriminačné znaky autizmu. V súboroch jedincov s autizmom oboch pohlaví odoberáme odtlačky prstov v longitudinálnej štúdii a sledujeme ich odlišnosti v porovnaní s kontrolnou (slovenskou) populáciou detí v rovnako veku. Daktyloskopické vzorce budeme asociovať s výskytom špecifických genetických profilov a steroidným metabolómom.