Autizmus je neurovývinová porucha, zodpovedné faktory zvyšujúce riziko vzniku tejto poruchy pôsobia už v prenatálnom období. Dermatoglyfy (útvary ktoré sú tvorené unikátnym usporiadaním papilárnych línií – najčastejšie popisované sú odtlačky prstov) a ich asymetria sú odrazom vývinovej instability/nestability počas embryogenézy. Vývinová nestabilita môže byť spôsobená celým radom faktorov medzi ktoré patria všetky známe teratogény (látky pôsobiace negatívne na plod), infekcie matky a plodu a genetická „výbava“ plodu, ktorá odráža jeho schopnosť vysporiadať sa s negatívne pôsobiacimi faktormi. Pri neschopnosti plodu kompenzovať tieto rušivé vplyvy, je následkom vývinovej nestability vznik asymetrických štruktúr. Preto sa na základe prítomnosti niektorých charakteristických útvarov a ich frekvencie pri skúmaní odtlačkov prstov dajú hodnotiť vývinové dysbalancie s dosahom na funkcie centrálneho nervového systému. Tieto znaky (tzv. prvostupňové a druhostupňové detaily) sú v rôznej frekvencii zastúpené nielen z hľadiska populácia, ale aj v skupinách ľudí s rôznymi neurovývinovými a psychiatrickými poruchami. Viaceré štúdie popisujú odlišné zastúpenie základných útvarov u jedincov s poruchou autistického spektra ak ich porovnáme s neurotypickou populáciou. Naše zistenia toto tvrdenie podporujú, pretože majú odlišné zastúpenie v populácii chlapcov s autizmom, nie sú však vhodné pre individuálnu diagnostiku.

Kyselicova K, Belica I, Vidosovicova M, Jansakova K, Nescakova E, Spajdel M, Navarova S, Ostatnikova D. Autism spectrum disorder and new perspectives on the reliability of second to fourth digit ratio. Developmental Psychobiology, 2021. 63(6): 1-10

Výskum distribúcie a lokalizácie odtlačkov prstov a ich sledovanie asymetrie u detí s PAS

Vzorce odtlačkov prstov aj ich distribúcia a lokalizácia sú špecifické a môžu sa považovať za diskriminačné znaky autizmu. V súboroch jedincov s autizmom oboch pohlaví odoberáme odtlačky prstov v longitudinálnej štúdii a sledujeme ich odlišnosti v porovnaní s kontrolnou (slovenskou) populáciou detí v rovnako veku. Daktyloskopické vzorce budeme asociovať s výskytom špecifických genetických profilov a steroidným metabolómom.