V porovnaní s bežnou populáciou bola u jedincov s autizmom zistená dysregulácia imunitného systému s možnosťou závažných dopadov na celkový zdravotný stav týchto jedincov. Úloha imunitného systému, najmä účasť prozápalových cytokínov, ktoré ovplyvňujú aj funkciu určitých mozgových štruktúr a tým aj správanie pacientov a tiež chronický zápal nízkeho stupňa, ktorý autizmus sprevádza, patrí k najnovším pohľadom na etiopatogenézu autizmu. V našich výskumoch sa zameriavame na sledovanie hladín imunologických markerov u osôb s PAS, vrátane použitia multiplexovej metódy …. viac

Na štúdii spolupracujeme s Imunologickým ústavom LFUK

Zápalový marker HMGB-1 a  gastrointestinálna dysfunkcia u osôb s poruchami autistického spektra

V súčasnej dobe sa pozornosť upriamuje na nové markery zápalu, medzi ktoré patrí aj high mobility group box-1 proteín (HMGB1). Zápalovou aktivitou môže byť postihnutý tráviaci trakt s prejavmi gastrointestinálnej dysfunkcie. V našej štúdii sme sledovali hladiny HMGB1 v skupine jedincov s autizmom a ich súvis s príznakmi GI dysfunkcie. V skupine s vyššími hodnotami HMGB1 v krvi sme zistili významne vyšší výskyt (73 %) závažných foriem GI dysfunkcie, zatiaľ čo pri nižších hladinách HMGB1 v krvi prevažovali miernejšie formy tráviacich problémov.

Babinská K, Bucová M, Ďurmanová V, Lakatošová S, Jánošíková D, Bakoš J, Hlavatá A, Ostatníková D. et al. Increased Plasma Levels of the High Mobility Group Box 1 Protein (HMGB1) Are Associated With a Higher Score of Gastrointestinal Dysfunction in Individuals With Autism Physiol. Res. 2014;6:S613-S618

Asociácia fekálneho kalprotektínu s príznakmi autizmu u osôb s poruchou autistického spektra

Štúdia sa zameriavala na hladiny zápalového markera – kalprotektínu v stolici detí s PAS. Koncentrácia fekálneho kalprotektínu signifikantne koreluje s intenzitou zápalu. Mierne zvýšené hladiny fekálneho kalprotektínu mala približne pätina detí s PAS. Už aj pri miernom zvýšení hladín sa preukázala štatisticky vysoko významná korelácia s doménami diagnostického testu ADIR, reprezentujúcimi jadrové príznaky autizmu (kvalitatívne abnormality v recipročnej sociálnej interakcií, kvalitatívne abnormality v komunikácií, obmedzené, repetitívne a stereotypné vzorce správania.

Fecal Calprotectin Levels Correlate With Main Domains of the Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) in a Sample of Individuals With Autism Spectrum Disorders From Slovakia. Babinská K, Tomova A, Celušíková H, Babková J, Repiská G, Kubranská A, Filčíková D, Siklenková L, Ostatníková D. Physiol. Res. 2017; 66: S517-S522 )