U jedincov s PAS posudzujeme celkovú mieru autizmu ako aj hĺbku deficitov v triáde oslabení pomocou diagnostických nástrojov ADI-R ADOS-2. Rozpracovanie diagnostických metód a rokmi nadobudnuté skúsenosti kolektívom certifikovaných odborníkov predstavujú významné výstupy z hľadiska vedeckého výskumu s výstupmi pre klinickú prax aj pre klinickú prax. …..viac

Projekty riešime v spolupráci s Katedrou psychológie Trnavskej univerzity a s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Analýza vplyvu triády oslabení pri PAS na kognitívne deficity u detí

V máji 2019 WHO oficiálne predstavila novú klasifikáciu chorôb MKCH 11, v ktorej budú okrem jadrových príznakov rozhodujúce kognitívne a jazykové kompetencie detí s PAS. Analýzou vplyvu jadrových oslabení pri PAS na jednotlivé zložky kognitívnych deficitov sme poukázali na intelektový deficit nie ako na komorbiditu ale ako dôsledok primárnych oslabení pri PAS. Použitím najnovších štandardných metód vyšetrenia intelektovej kapacity (Woodcock Johnson International Editions II) stanovujeme u detí s autizmom prediktory intelektového vývinu detí s PAS.

Celušáková, H., Čelárová, D., Szapuová, Ž., Ostatníková, D.: Kognitívne deficity pri poruchách autistického spektra (Cognitive deficits in autism spectrum disorders). Lekársky obzor, 2018, 67(7-8):239-243. – ISSN 0457-4214

Čelárová, D., Celušáková, H., Szapuová, Ž., Ostatníková, D. Špecifiká prejavov porúch autistického spektra u dievčat predškolského veku = Autism specrum disorders symptoms in pre-school girls. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 2020. 9: 1.

Hodnotenie empatizácie a systemizácie pomocou EQ a SQ, testov intuitívnej fyziky a ľudovej psychológie u chlapcov s Aspergerovym syndrómom

Štúdia testovala a overila hypotézu slabšej empatizácie a silnejšej systemizácie v slovenskej populácii chlapcov s Aspergerovym syndrómom v porovnaní s kontrolnou populáciou chlapcov vo veku do 6 do 18 rokov.

Krajmer, P., Jánošíková, D., Špajdel., Ostatníková, D: Empathizing, systemizing, intuitive physics and folk psychology in boys with Asperger syndrome. Activitas Nervosa Superior Rediviva. – Vol. 52,No. 1 (2010), s. 57-61.

Sledovanie exekutívnych funkcií u detí s poruchou autistického spektra

Poruchy autistického spektra patria medzi neurovývinové poruchy, ktoré charakterizuje narušená sociálna interakcia a komunikácia, repetitívne stereotypné správanie a zúžené záujmy. U detí a dospelých s poruchou autistického spektra môžu byť narušené aj exekutívne funkcie, ktoré umožňujú reguláciu rôznych kognitívnych, percepčných a motorických procesov.

Exekutívne funkcie nám pomáhajú v situáciách vyžadujúcich sústredenie a pozornosť, keď prepíname z jednej aktivity do druhej alebo sa snažíme ovládať pokušenie. Jedinci s exekutívnou dysfunkciou majú často problémy s plánovaním, kontrolou správania, ale aj s pozornosťou a s využívaním už získaných vedomostí.

V tomto projekte sa zameriavame na štúdium vývinu exekutívnych funkcií u detí s poruchou autistického spektra a analýzou exekutívnej dysfunkcie v súvislostí s potenciálnym biomarkerom – melatonínom. Zistené dáta prinesú poznatky odkrývajúce vplyv spánku na exekutívne funkcie u detí s PAS, ktoré môžu byť ďalej použité v intervenciách, a tým zlepšovať každodenné fungovanie a kvalitu života týchto detí, ale pomôžu aj pri zisťovaní etiopatogenézy porúch autistického spektra.