V týždni od 22. mája 2023 sme privítali v ACVA kolegov z Pedagogicko-psychologickej poradne – Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje. Kolegom z Českej republiky sa venoval tím psychológov a vedcov. Pani prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. privítala hostí a spolu s klinickou psychologičkou Mgr. Hanou Celušákovou, PhD. pripravili vstupnú prednáška o našom centre, jeho fungovaní a víziách.

Kolegovia z ČR mali možnosť oboznámiť sa s priebehom diagnostického procesu, diagnostickými metódami používanými na našom pracovisku, analýzou a spracovaním dát z výskumu.

Pani doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. predstavila kolegom z ČR výskumné projekty zamerané najmä na tráviace problémy, otázky výživy a diét, taktiež i na poruchy spánku sprevádzajúce poruchy autistického spektra.

V rámci vedeckého bloku stáže sa kolegom z ČR venovala pani Mgr. Katarína Janšáková, PhD., ktorá poskytla informácie, prečo a akým spôsobom skúmame biologické vzorky detí, následne aj kolegyne, antropologičky – RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD. a Mgr. Dóra Dukónyová, poskytli informácie o dermatoglyfickej variabilite.

Interné doktorandky Mgr. Mária Kopčíková a Mgr. Barbara Rašková sa venovali téme longitudinálnej štúdie oboznámili kolegov s jej obsahom, jej realizáciou, a zároveň mali kolegovia z ČR možnosť zúčastniť sa vyšetrenia dieťaťa diagnostickými metódami používanými pri tejto štúdií.

Stáž bola prínosom aj pre nás v ACVA, kedy sme mali možnosť vymeniť si informácie o spôsobe diagnostiky, intervenciách a školskom systéme v ČR.