Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop.

Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect.

Miesto a čas:

Workshop sa bude s rovnakým obsahom, v rovnakých časoch (14:00-18:00) konať v dvoch termínoch:

17.1.2023 – utorok – cez aplikáciu Teams (online)

Komu je WS určený?

WS je určený pre odbornú verejnosť, najmä pre: lekárov a lekárky, psychológov/psychologičky, psychiatrov/psychiatričky, liečebných a špeciálnych pedagógov/pedagogičky, logopédov/logopedičky, sociálnych pracovníkov/pracovníčky.

Ako?

Prihláste sa prosím prostredníctvom nasledujúceho linku

 

Program

1. 14:00 – ÚVOD/PRIVÍTANIE – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

2. Výskyt a príčiny vzniku Porúch autistického spektra (Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD)

 • prevalencia autizmu, príčiny stúpajúceho výskytu Porúch autistického spektra v populácii,  
 • etiológia Porúch autistického spektra, interakcia génov a faktorov prostredia,
 • patomechanizmy vzniku autizmu a ich vzájomná interakcia,
 • neuroanatomické poruchy a neurochemické poruchy,
 • sprievodné poruchy a ochorenia,
 • výzvy do budúcnosti.

3. Skríning Porúch autistického spektra (MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.,  

 • predstavenie štandardných operačných postupov (ŠOP) v súvislosti so skríningom PAS,
 • manažment pacienta s autizmom,

3.  Predstavenie mobilnej aplikácie ASDetect* (Mgr. Eva Turáková)

 • predstavenie ASDetect* – mobilnej aplikácie na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny a jeho význam.

4. Diagnostika PAS ( Mgr. Hana Celušáková, PhD.)

 • príznaky ochorenia,
 • zmeny v chápaní diagnózy – prechod z DSM-IV na DSM-5 a MKCH 10 na MKCH 11
 • predstavenie štandardných operačných postupov (ŠOP) pre diagnostiku PAS

5. Diskusia a záver (18:00)

Podporené:

Podporené grantami APVV: APVV-20-0070, APVV-20-0139, APVV-20-0114

*Projekt “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.