Pasívne fajčenie, alebo inak nazývané aj sekundárne fajčenie, dnes predstavuje vážny problém postihujúci nefajčiarov v domácnostiach a aj na verejných miestach. Prenatálna expozícia nikotínu môže vyvolať neurotoxické a neuromodulačné účinky na mozog, ktoré vedú k modifikáciám zdravého vývinu. . .viac

Dôsledky pasívneho fajčenia na adaptívne správanie detí s PAS

V štúdii skúmame vzťah medzi mierou vystavenia pasívnemu fajčeniu a adaptívnym správaním. Analyzovali sme biomarker pasívneho fajčenia – kotinínu a následne skúmame vzťah medzí pasívnym fajčením a vybranými behaviorálnymi ukazovateľmi u detí s  PAS.