Oxytocín ako prosociálny hormón ovplyvňuje vzťahovú väzbu, empatiu, soacializáciu ale aj ochranu potomstva. V projektoch sledujeme hladiny oxytocínu u detí s PAS v porovnaní s bežnou populáciou, tiež vybrané genetické polymorfizmy génu pre oxytocínový receptor a zisťujeme asociáciu oxytocínu s behaviorálnymi charakteristikami.

Efekt oxytocínu na rast dendritov sa skúma v in vivo experimentoch na bunkových líniách v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie Biomedicinskeho centra SAV. .viac

Hladiny oxytocínu a polymorfizmy génu pre oxytocínový receptor u chlapcov s PAS vo vzťahu k behaviorálnym parametrom.

Skúmali sme hladiny oxytocínu a polymorfizmy génu pre oxytocínový receptor v skupinách chlapcov s autizmom oproti chlapcom z bežnej populácie a zisťovali sme vplyv oxytocínu na behaviorálne charakteristiky detí s autizmom. Z výsledkov odlišných hladín oxytocínu a genetických polymorfizmov oxytocínového receptora možno predpokladať odlišné mechanizmy účinku oxytocínu na modulovanie správania detí s autistickými poruchami.

Lakatosova S, Dudova L, Pivovarciova A, Husarova V, Babinska K, Kubranska A, Ostatnikova D. Association with Autism of Two Polymorphisms in Gene Encoding Oxytocin Receptors in Slovakia. Autism, 2013, 3:3

Hladiny oxytocínu u chlapcov s autizmom a ich vzťah k behaviorálnym charakteristikám detí a ich otcov.

V štúdii sa skúmal predpoklad účasti oxytocínu v etiológii autizmu. Merali sme hladinu oxytocínu u chlapcov s autizmom a porovnávali sme ich s hladinami oxytocínu chlapcov v kontrolnej skupine. Hľadali sme asociáciu oxytocínových koncentrácií s prejavmi autizmu a ich závažnosťou. Súvis oxytocínových hladín chlapcov s autizmom s behaviorálnymi črtami autizmu u ich otcov naznačuje možnosť, že oxytocín prepája rodičovské autistické črty so symtomatológiou autizmu ich detí.

Husarova VM, Lakatosova S, Pivovarciova A, Babinska K, Bakos J, Durdiakova J, Kubranska A, Ondrejka I, Ostatnikova D. Plasma Oxytocin in Children with Autism and Its Correlations with Behavioral Parameters in Children and Parents. Psychiatry Investig. 2016 Mar;13(2):174-83

Efekt oxytocínu na morfológiu neurónových výbežkov v bunkových líniách a synaptické proteíny

V bunkových líniách sme v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV sledovali morfológiu buniek a rast ich výbežkov na bunkových kultúrach v závislosti od účinku oxytocínu. Sledovali sa hladiny adhéznych molekúl aj iné abnormality v neurogenéze v súvislosti so štruktúrovou podstatou patológie autizmu.

Reichova A, Bacova Z, Bukatova S, Kokavcova M, Meliskova V, Frimmel K, Ostatnikova D, Bakos J. Abnormal neuronal morphology and altered synaptic proteins are restored by oxytocin in autism-related SHANK3 deficient model.Mol Cell Endocrinol. 2020 Dec 1;518:110924.

Filova B, Reichova A, Zatkova M, Srancikova A, Bukatova S, Bacova Z, Bakos J.Filova B, et al. Expression of synaptic proteins in the hippocampus is modulated by neonatal oxytocin treatment. Neurosci Lett. 2020 Apr 23;725:134912.

Zatkova M, Reichova A, Bacova Z, Bakos J.Zatkova M, et al. Activation of the Oxytocin Receptor Modulates the Expression of Synaptic Adhesion Molecules in a Cell-Specific Manner. J Mol Neurosci. 2019 Jun;68(2):171-180.