V genetických projektoch robíme analýzu vybraných genetických markerov u fenotypovo homogénnych jedincov vzhľadom k veľkej heterogenite spektra autistických porúch.

Sústreďujeme sa na analýzu vybraných genetických markerov u fenotypovo homogénnych jedincov vzhľadom k veľkej heterogenite spektra autistických porúch. Cieľom takto orientovaného výskumu autizmu môžu priniesť poznatky o účasti vybraných génov na fenotypových prejavoch autizmu. Tím psychológov zabezpečuje výber endofenotypov, ktoré asociujeme s polymorfizmami kandidátnych génov. Sú nimi gény, ktoré tvoria enzymatické pozadie steroidnej metabolomovej kaskady, gény pre oxytocín a oxytocínový receptor aj gény pre pohlavné steroidy a ich receptory a viažuce proteíny. . .viac

Genetické polymorfizmy vybraných génov u jedincov s poruchami autistického spektra

V predchádzajúcich rokoch sme na základe spolupráce s Autism Research Centre v Cambridge sledovali 10 vybraných genetických polymorfizmov v kandidátnych génoch slovenskej populácie chlapcov s PAS. Sledovali sme gény, ktoré majú účasť na ovplyvnení účinku pohlavných hormónov a oxytocínu a ich receptorov. Následne sme ich asociovali s behaviorálnymi charakteristikami PAS. V projekte sme sledovali hladiny androgénov a estrogénov v slinách spolu s polymorfizmami v génoch pre androgénový receptor, 5-alfa reduktázu a estrogénový receptor alfa v slovenskej populácii predpubertálnych a pubertálnych detí s PAS.

Schmidtova E, Kelemenova S, Celec P, Ficek A, Ostatnikova D. Polymorphisms in Genes Involved in Testosterone Metabolism in Slovak Autistic Boys. The Endocrinologist. 2010, 20: 245-249.

Kelemenova S, Schmidtova E, Ficek A, Celec P, Kubranska A, Ostatnikova D. Polymorphisms of candidate genes in Slovak autistic patients. Psychiatr Genet, 2010, 20:137-139.

Senzitivita androgénového receptora a hyperaktivita u jedincov s poruchami autistického spektra

V  štúdii sme zisťovali vzťah medzi plazmatickou hladinou testosterónu a senzitivitou androgénového receptora a hyperaktivitou u chlapcov s autizmom. PAS fenotyp charakterizovaný hyperaktivitou môže mať inú etiopatogenézu a vyžaduje odlišný behaviorálny a farmakologický prístup.

Pivovarciova A, Durdiakova J, Babinska K, Kubranska A, Vokalova L, Minarik G, Celec P, Murin M, Ostatnikova D. Testosterone and Androgen Receptor Sensitivity in Relation to Hyperactivity Symptoms in Boys with Autism Spectrum Disorders. PLoS One. 2016, 11(2):e0149657

Genotypizácia prístupom WES

V súčasnosti smerujú naše projekty k odhaleniu možných vzťahov medzi aktuálnymi hladinami steroidných hormónov a závažnosti prejavov detí s PAS. Plánujeme pouužiť genotypizáciu s prístupom WES (celoexómové sekvenovanie) v precízne definovanom homogénnom súbore detí s PAS s využitím DNA knižníc pre všetky analyzované vzorky. Každá sada sekvenovaných dát bude podrobená bioinformatickej analýze a zisťovaniu potenciálne kuzatívnych genetických variantov. Plánujeme použiť analýzu PAS detí a ich rodičov na zistenie de novo resp. zdedených genetických variantov využitím Sangerovej metódy sekvenovania. Dáta získane z WES/Sanger sekvenovania použijeme na zistenie vzťahov so zmenami steroidnej metabolickej dráhy, dermatoglyfmi a na spojenie kauzálnych variantov so špecifickými fenotypovými znakmi u jedncov s PAS a s ich závažnosťou.