Vážení rodičia,

do aktuálne prebiehajúceho výskumu (2024) hľadáme deti:

 • Aktuálny vek 3 – 7 rokov
 • Narodené v 35. tehotenskom týždni a skôr (predčasne narodené)
 • U ktorých si rodičia nie sú istí primeranosťou ich vývinu (vývin sa oneskoruje, nezodpovedá norme), prípadne deti, u ktorých už bolo vyjadrené podozrenie na Poruchu autistického spektra (PAS – pediatrom, neurológom, psychiatrom…).
 • Neabsolvovalo diagnostiku autizmu a intelektu v posledných 6 mesiacoch.

Cieľom nášho výskumu je mapovanie vývinu predčasne narodených detí v kontexte autizmu a oneskorovania rečového vývinu. Výsledky, ktoré získame, prispejú k obohateniu poznatkov o raných prejavoch autizmu. Včasná diagnostika je základom pre vhodnú intervenciu a liečbu.

Ak ste rodič dieťatka, u ktorého sú prítomné určité špecifiká vo vývine a chceli by ste získať pre seba informáciu, či sa môže jednať o PAS, dovoľujeme si Vás osloviť, či by ste nezvážili účasť v tomto výskume.

Čo zahŕňa bezplatná diagnostika (v stručnosti):

 • Vaše dieťa absolvuje sériu diagnostických vyšetrení – PAS, intelektový test, testy zamerané na rečové schopnosti. Vyšetrenia prebiehajú formou hrových aktivít, rodič je počas vyšetrenia prítomný (podľa dohody s diagnostikmi).
 • Vyšetrenie sa realizuje v dvoch dňoch.
 • Vaše dieťa absolvuje odber krvi (na našom pracovisku) a odber moču a stolice (urobia rodičia doma).
 • Vy, rodičia, vyplníte sériu dotazníkov pre účely výskumu – dotazníky hodnotia schopnosti dieťaťa v každodennom živote a tým nám dopĺňajú obraz o ňom a jeho vývine (všetko online).
 • Vy, rodičia, absolvujete podrobný rozhovor o vývinovej histórii dieťaťa (cca 2hodiny, dá sa aj online).

Benefity pre Vás:

 • Bezplatná diagnostika v najbližších týždňoch (marec – jún 2024).
 • Posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa, odporúčania pre ďalší postup v prípade zaznamenaných oneskorení.
 • Diagnostika Poruchy autistického spektra.
 • Písomná správa o výsledkoch vyšetrení + odporúčania pre ďalší postup (príp. ďalšia diagnostika, vhodné intervencie).

V prípade záujmu nás kontaktujte na: kopcikova7@uniba.sk.