Výskumy posledných rokov obohatili poznatky o črevnej mikrobiote a osi črevo-mozog, prostredníctvom ktorej môže mikrobiota ovplyvňovať mozog. Čoraz väčší počet štúdií poukazuje na črevnú dysbiózu – odlišné mikrobiálne osídlenie, ako na jeden z možných faktorov podieľajúcich sa na vzniku PAS. V projekte sa zaoberáme rozdielmi v zastúpení špecifických baktérií v stolici detí s PAS v porovnaní s bežnou populáciou detí aj ich súrodencov a analýzou súvislostí medzi črevnou mikrobiotou a správaním pri PAS. V experimentálnych projektoch sledujeme pohlavne diferencovaný účinok fekálnej transplantácie črevnej mikrobioty od detí s PAS na experimentálne zvieratá … . .viac

Pri výskumných projektoch na experimentálnych zvieratách spolupracujeme s Ústavom molekulárnej biomedicíny LFUK a s  Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Výskum črevnej mikrobioty robíme v spolupráci s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK a Vedeckým parkom UK.

Rozdiely v črevnej mikrobiote autistických a neurotypických detí.

Zloženie fekálnej mikrobioty a jej genetické pozadie sledujeme modernými metódami na základe sekvenovania pomocou DNA knižníc a následným vyhodnotením pomocou softvérových riešení. Sledovaním zastúpenia bakteriálnych kmeňov sme preukázali, že črevná mikrobiota u detí s autizmom je odlišná od mikrobioty neurotypických detí, pričom niektoré baktérie sa vyskytovali iba u detí s PAS, niektoré zasa len u neurotypických detí,  Preukázali sme priaznivý efekt probiotickej suplementácie na zmeny črevnej mikrobioty detí s autizmom, tiež i na behaviorálne ukazovatele. Posledné výskumy naznačujú, že v ptomechanizmoch PAS môže hrať úlohu os črevo – mozog. Sledovali sme vplyv zmenenej črevnej mikrobioty na prejavy správania a gastrointestinálne príznaky u detí s PAS. Korelácia medzi behaviorálnymi a gastrointestinálnymi prejavmi naznačila niekoľko bakteriálnych rodov, ktoré môžu byť pri PAS významné. Komunikácia medzi mikróbmi a neurónmi (os črevo-mozog) by mohla byť sprostredkované prostredníctvom S100B, uvoľneného z gliových buniek a aktivovaného zápalom nízkeho stupňa.

Tomova A, Husarova V, Lakatosova S, Bakos J, Vlkova B, Babinska K & Ostatnikova D (2015) Gastrointestinal microbiota in children with autism in Slovakia. Physiol Behav 138: 179-187.

Tomova A, Soltys K, Repiska G, Palkova L, Filcikova D, Minarik G, Turna J, Prochotska K, Babinska K, Ostatnikova D. Specificity of gut microbiota in children with autism spectrum disorder in Slovakia and its correlation with astrocytes activity marker and specific behavioural patterns. Physiol Behav. 2020 Feb 1;214:112745

Tomova A., Soltys K., Kemenyova P., Karhanek M., Babinska K., The Influence of Food Intake Specificity in Children with Autism on Gut Microbiota, Int J Mol Sci. 2020 Apr 17;21(8):2797.

Sledovanie dôsledkov pohlavne špecifického účinku mikrobioty detí s PAS na gnotobiotických myšiach

V animálnych projektoch budeme skúmať pohlavne diferencovaný účinok fekálnej transplantácie od detí PAS experimentálnym zvieratám – gnotobiotickým myšiam. Budeme skúmať behaviorálne zmeny aj zmeny v črevnej stene s následnými gastrointestinálnymi prejavmi a reguláciou príjmu potravy.