Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu
(Erythrocyte parameters and severity of autism symptomatology)

UK/370/2020, zodpovedný riešiteľ: MUDr. Tomáš Jasenovec