Vzťah medzi androgénovou aktivitou a agresiou v populácii detí s PAS (poruchami autistického spektra)
(Associations between androgen activity and aggresion in a population of children with ASD (autism spectrum disorders))

UK/514/2014, zodpovedný riešiteľ:MUDr. Anna Pivovarčiová