Úloha hormonálnej regulácie DNA topoizomerázy II v neurónoch animálnych modelov vo vzťahu k etiológii autizmu
(The role of hormonal regulation of DNA topoisomerase II in neurons of animal models in association with autism aetiology)

UK/108/2015, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Vokálová