Štúdium potenciálnych biomarkerov gastrointestinálnej dysfunkcie pri poruchách autistického spektra
(Study of potential biomarkers of gastrointestinal dysfunction in autism spectrum disorders)

UK/262/2020, zodpovedný riešiteľ: MUDr. Dagmar Nemcsicsová