Deti s PAS mávajú často problémy so spánkom. Ich príčiny môžu byť rôzne, jedna z teórií predpokladá narušenie cirkadiánnych rytmov (tzv. vnútorných biologických hodín). Pre túto teóriu svedčia zistené odlišnosti v hladinách melatonínu – hormónu, ktorý sa podieľa na regulácii biorytmov v závislosti od zmien intenzity svetla počas dňa a noci…. Viac
Na projekte spolupracujeme s Katedrou živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK a s Neuroimunologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Sledovanie porúch spánku a koncentrácie 6-sulfatoxymelatonínu v moči detí s poruchami autistického spektra
Cieľom štúdie bolo porovnať výskyt porúch spánku u detí s autizmom a deťmi z bežnej populácie. U detí s PAS sme sa zamerali aj na rozdiely v biorytme zmien hladín 6-sulfatoxymelatonínu (aMT6s), ktorý je metabolitom melatonínu, vo vzorke ranného a poobedného moču. Poruchy spánku sme zistili u 65% detí bez PAS, u detí s PAS bol ich výskyt až 80 %. Naše výsledky naznačujú odlišnosti v biorytme vylučovania melatonínu u detí s PAS. Charakterizuje ich menej výrazný nočný vzostup v porovnaní s neurotypickými deťmi.
Babinska K, Siklenkova L, Stebelova K, Waczulikova I, Celusakova H, Vidosovicova M, Bartakovicova K, Szapuova Z, Kemenyova P. Urinary levels of 6-sulphatoxymelatonin and their associations with sleep disorders and behavioural impairments in children with autism spectrum disorder. Bratisl Lek Listy. 2019;120(11):849-855.