Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo-fenotypových korelácií
(Autism spectrum disorders from genotype – fenotype correlations)

APVV-15-0045, zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.