Matrixové metaloproteinázy – potenciálne biomarkery pri poruchách autistického spektra 
(Matrix Metalloproteinases – Potential Biomarkers in Autism Spectrum Disorders)

UK/99/19, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marta Husseinová