Imunogenetické faktory a chronický zápal nízkeho stupňa v patomechanizmoch autizmu a ich vzťah s dysfunkciou gastrointestinálneho traktu, behaviorálnymi a biologickými markermi
(Immunogenetic factors and chronic low grade inflammation in pathomechanisms of autism and their correlations with gastrointestinal dysfunction and behavioural markers)

VEGA 1/0141/17, zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.