Genetické determinanty endofenotypov autistického spektra: aktuálna výzva výskumu autizmu
(Genetic determinants of endophenotypes in autism spectrum disorders: actual challenge of autism research)

VEGA 1/0052/15, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.