Fetálna DNA v rozvoji čŕt autistického spektra na modeli preeklampsie u myší
(Fetal DNA in development of autistic traits in the model of preeclampsia in rats)

UK/204/2015, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Zaťková