Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov
(Autism in the light of emotional, cognitive and biological contexts)

APVV-15-0085, zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.